Skip to content

Světová odborová federace aktuálně – novinky z třídně orientovaného odborového hnutí

K následujícím prohlášením k ožehavým událostem poslední doby se plně přihlašuje i Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, česká členská organizace Světové odborové federace, jediné české třídně orientované antikapitalistické a antiimperialistické odbory.

Světová odborová federace vyjadřuje svou solidaritu a podporu libyjskému lidu
Tisíce lidí zahynuly v Libyi při záplavách způsobených obrovskou středomořskou bouří, která protrhla hráze, smetla budovy a zničila až čtvrtinu města Derna na východním pobřeží. Když v neděli udeřila bouře Daniel, v Derně se protrhly dvě přehrady a čtyři mosty a zatopily velkou část města. Asi 10 000 lidí se pohřešuje a očekává se, že počet obětí ještě poroste. SOF vyjadřuje soustrast rodinám, které ztratily své blízké, a vyjadřuje svou solidaritu a podporu libyjskému lidu ve světle této katastrofy. SOF požaduje provedení okamžitých a adekvátních opatření, která zajistí, že již nedojde k dalším ztrátám na životechy, a požaduje obnovu a finanční podporu postižených oblastí a lidí.

Prohlášení o solidaritě SOF s řeckou pracující třídou v rámci povodní
SOF vyjadřuje svou plnou a bezpodmínečnou solidaritu s řeckým lidem a dělníky v nedávných ničivéých záplavách, které si dosud vyžádaly oběti na životech a nevyčíslitelné škody. SOF, zastupující 105 milionů pracujících na 5 kontinentech, se připojuje k třídnímu odborovému hnutí, které bojuje za okamžitá opatření pro bezpečnost a ochranu lidí. Oceňujeme iniciativy a akce odborové centrály PAME za okamžitou materiální solidaritu s postiženými lidmi a postiženými oblastmi, jako jsou záchranné operace a svoz potravin a základních věcí. Znovu se prokázalo, že obyčejní lidé jsou vždy nechráněni před přírodními jevy kvůli špatné infrastruktuře a nedostatku účinných ochranných opatření. Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí zesiluje svůj boj za adekvátní ochranná opatření ve všech aspektech života lidí po celém světě.

SOF je solidární s pracujícím lidem Maroka
V pátek zasáhlo Maroko ničivé zemětřesení, počet obětí stoupl na tisíce, další tisíce jsou zraněných, z nichž mnozí se nachází v kritickém stavu. Očekává se, že počet obětí ještě poroste, protože záchranáři prokopávají trosky zřícených domů.

SOF vyjadřuje svou plnou solidaritu s lidem Maroka, který po ničivé katastrofě potřebuje naléhavou pomoc. Požadujeme provedení okamžitých a adekvátních opatření, aby nedošlo ke ztrátě dalších životů a požadujeme obnovu a finanční podporu postižených oblastí a lidí.

SOF odsuzuje policejní perzekuci třídního odborářství ve Francii: solidarita se Sébastienem Menesplierem!
Světová odborová federace, která zastupuje 105 milionů pracovníků ve více než 130 zemích po celém světě, odsuzuje policejní represe vůči třídním odborářům ve Francii, které zuří již několik měsíců po boji proti penzijní reformě, kterou Macron násilím zavedl. . Naši bratrskou a bojovnou podporu posíláme Sébastienovi Menesplierovi, generálnímu tajemníkovi Energetické federace CGT (která zahrnuje několik odborů přidružených k SOF) a členu předsednictva Konfederace CGT, jednomu z vůdců boje proti reformě, který byl svévolně 6. září odvlečen policií ze svého domova. SOF požaduje, aby zadržení Sébastiena Menespliera bylo zrušeno a aby proti němu nebylo vedeno žádné řízení. SOF požaduje ukončení všech policejních a disciplinárních řízení za stávkové akce, které postihují odboráře ve Francii po hnutí proti Macronovým protidělnickým zákonům! Ruce pryč od militantních odborářů: Ať žije mezinárodní solidarita na obranu odborových svobod!

SOF vyjadřuje soustrast k úmrtí Mehmeta Seyise
Světová odborová federace vyjadřuje svůj hluboký zármutek nad úmrtím kolegy a soudruha Mehmeta Seyise a vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a příbuzným, jeho organizaci Dev-is a kyperské dělnické třídě. Mehmet Seyis byl jedním z vůdců třídně orientovaného odborového hnutí na Kypru a zasvětil svůj život boji za obranu spravedlivých požadavků a současných potřeb pracujících a lidu Kypru; DEV-IS pod vedením Mehmeta stála vždy v čele bojů kyperské dělnické třídy za důstojné pracovní a životní podmínky i za spravedlivé řešení kyperského problému, za znovusjednocení Kypru a jeho lidu. Důsledně a rozhodně plnil třídní povinnost rozvíjet soudružské vztahy a společné akce mezi řeckokyperskými a tureckými kyperskými dělníky, uvědomoval si třídní solidaritu, a zároveň je jeho přínos pro mezinárodní odborovou arénu neocenitelný, protože prostřednictvím řad kyperských Řeků Světové odborové federace nesmazatelně poznamenal mnohé a důležité boje naší velké třídní rodiny. SOF jménem svých 105 milionů dělníků, kteří žijí, pracují a bojují ve 133 zemích na 5 kontinentech, vzdává hold památce soudruha Mehmeta, který po celý svůj život praktikoval internacionalistickou solidaritu a pod praporem dělnické třídy. . Nejlepší způsob, jak si takové bojovníky připomenout, je pokračovat v boji s vírou ve stejné zásady až do osvobození Kypru a emancipace dělnické třídy.

Prohlášení SOF k Mezinárodnímu dni mládeže
U příležitosti Mezinárodního dne mládeže, dne 12. srpna 2023, Výbor pracující mládeže Světové federace odborových svazů vyjadřuje svou internacionalistickou solidaritu s militantními mladými pracujícími na celém světě za kvalitní, bezplatné a univerzální vzdělání, důstojné pracovní a životní podmínky, a dostupného bydlení a proti neformální, flexibilní a dětské práci. Je faktem, že míra nezaměstnanosti a chudoby mládeže je neustále vyšší, zatímco mládež je často zbavena i těch nejzákladnějších práv, jako je právo na zdravotní péči, vzdělání a slušný život. Zároveň je pracující mládež vykořisťována jako levná pracovní síla s nižšími platy, často ze zákona, s neformální prací, částečnými úvazky nebo smlouvami na nula hodin a jinými formami flexibilní práce. Kapitalisté navíc využívají výhod tzv. teleworkingu a využívají jej jako současnou formu flexibilní práce. Údaje ve většině zemí navíc zaznamenávají nárůst počtu mladých lidí, kteří nepracují ani se nevzdělávají nebo nepracují v žádném programu odborné přípravy. Znovu je tedy zřejmé, že mládež je první obětí kapitalistické krize, ať už krize ekonomické nebo jakékoli jiné. Avšak zatímco mladí pracovníci jsou prvními oběťmi kapitalistického barbarství, míra odborů mezi mladými pracovníky je často nižší než příslušná míra účasti nejstarších pracovníků. Pro SOF a její přidružené společnosti je klíčové, aby v praxi podporovaly rovnou účast mladých pracovníků na činnosti a fungování odborů a zajistily, že budou moci zastávat důležité odpovědné pozice. Je zásadní věřit v roli pracující mládeže, která může odborům dát novou krev, novou dynamiku, nový život a akci. SOF a její Výbor pracující mládeže se zaměřují na posilování ideologické úrovně, třídního uvědomění a dovedností svých mladých odborářů. Je nesporné, že mladí jsou budoucností odborového hnutí, budoucností hnutí práce, a SOF vždy věnuje pozornost mladším odborářům, aby jim pomohla nejen zapojit se do našich odborů, ale také je vést, snášet důležité posty, pracovat bok po boku se staršími soudruhy a kádry a získávat zkušenosti a dovednosti v třídních bojích. Výbor pracující mládeže v současné době pracuje na realizaci Světové konference pracující mládeže v nadcházejících měsících, která bude diskutovat o všech hlavních otázkách mládeže a přijme akční plán zintenzivňující boj SOF za důstojný život mládeže. Těšíme se na váš cenný příspěvek k tomuto procesu.

Prohlášení WFTU k Mezinárodnímu dni světového domorodého obyvatelstva
6. srpna 2023 Respektujte právo domorodých obyvatel praktikovat své tradice a kulturu! Ukončete kapitalistickou agresi proti původním obyvatelům a jejich územím! přístup ke zdravotní péči, vzdělání a všem základním lidským právům s ohledem na jejich tradice, kulturu a jazyk! Prohlášení SOF k Mezinárodnímu dni světového domorodého obyvatelstva U příležitosti Mezinárodního dne světového domorodého obyvatelstva SOF zintenzivňuje svůj boj a činnost na podporu původních obyvatel po celém světě. Odhaduje se, že na světě žije 476 milionů původních obyvatel v 90 zemích. Přestože tvoří méně než 5 procent světové populace, podle údajů OSN tvoří 15 procent nejchudších. Domorodí obyvatelé dnes patří mezi nejvíce znevýhodněné a zranitelné skupiny lidí na světě. Mluví drtivou většinou z odhadovaných 7 000 jazyků na světě, přičemž zastupují 5 000 různých kultur. Domorodé národy po léta usilovaly o uznání své identity, způsobu života a práva na své tradiční země, území a přírodní zdroje. V průběhu historie však byla jejich práva porušována. Domorodí obyvatelé již po staletí trpí kvůli kolonialismu a imperialismu, byli vystaveni etnickým čistkám a nucenému vysídlování a stále probíhá mnoho pokusů o vymazání jejich kultur, jazyků a historie. Světová odborová federace,bojovný hlas 105 milionů pracovníků na pěti kontinentech, znovu potvrzuje svou stabilní pozici a bojuje za uznání práv původních obyvatel, včetně práva na zachování a svobodné praktikování jejich tradic a kultury. Budeme pokračovat v boji, dokud domorodí lidé nebudou osvobozeni od vykořisťování. Domorodí obyvatelé historicky čelili sociálnímu vyloučení a marginalizaci, mezinárodní odborové hnutí bude bojovat za inkluzivitu původních obyvatel, dokud nebudou moci dosáhnout svých práv, mít přístup ke zdravotní péči, vzdělání a všem základním lidským právům s respektem k jejich tradicím. , kultuře a jazyku.

Mezinárodní akční den odborů pro mír
Více výdajů na zdravotnictví, školství a sociální zabezpečení a ne na zbraně NATO a imperialistické intervence.

Světová odborová federace pořádá ještě jeden rok Mezinárodní akční den odborů za mír 1. září, v temné výročí začátku druhé světové války po útoku nacistického Německa na Polsko. Tento den je ustanoven mezinárodním třídně orientovaným odborovým hnutím jako den památky a uctění milionů obětí nacistických a fašistických zvěrstev druhé světové války, ale také všech obětí imperialistických válek, pro všechny ti, kteří zaplatili životem za imperialistické antagonismy a spekulace nadnárodních společností a zvrácenost velkého kapitálu. V současné době svět čelí fázi extrémního vyostření politických, ekonomických a vojenských antagonismů. Imperialistické síly, zejména USA, NATO a Evropská unie, se zaměřují na kontrolu a využívání ekonomických zdrojů naší planety, posílení svých sfér vlivu a změnu nových hranic. Meziimperialistické antagonismy se neustále vyostřují, ozbrojené konflikty se udržují a zintenzivňují a nebezpečí pro světový mír jsou vážná. Bojovné třídně orientované odbory po celém světě spojují své hlasy a zintenzivňují svůj boj proti pokračování vojenských intervencí a válek, zrychlené militarizaci mezinárodních vztahů a prudce rostoucím vojenským výdajům. SOF požaduje okamžité ukončení všech imperialistických ozbrojených konfliktů, ukončení války na Ukrajině a plné respektování suverenity, nezávislosti a práva každého národa svobodně si vybrat svou současnost a budoucnost a cestu svého hospodářského a sociálního rozvoje.
Požadujeme rozpuštění NATO a všech vojenských koalic, úplné zrušení jaderných zbraní a respektování nezávislosti a suverenity všech států. Odsuzujeme vyloučení, diskriminaci, embarga a sankce uvalené USA, NATO a EU na různé země, protože negativně ovlivňují životní úroveň rodin s nízkými příjmy, pracujících, chudých malých rolníků a lidových vrstev obecně.
Mezinárodní odborové hnutí navíc odsuzuje rozhodnutí summitu NATO přidat nové regionální plány, ale také definovat minimální hranici 2 % HDP na vojenské výdaje, což zostřuje konfrontaci a prohlubuje přípravy a riziko generalizovaného imperialistického konfliktu s katastrofálními následky pro lidové vrstvy a obyčejné lidi, kteří vždy platí cenu imperialistického antagonismu smrtí, uprchlictvím a zhoršováním svých životních a pracovních podmínek. Kromě podmínek všeobecného růstu cen, inflace a dlouhodobých úsporných politik, které snížily všechny výdaje spojené s potřebami lidu a životní úrovní pracovníků; V době, kdy buržoazní vlády odmítají všechny požadavky pracujících na vzdělání, zdravotnictví, sociální zabezpečení a důstojné životní podmínky pod záminkou nedostatku zdrojů atd., je další zvyšování vojenských výdajů provokativní a zároveň odhaluje jejich záměry. Stojíme na straně trpících národů na celém světě a zintenzivňujeme jejich odpor proti imperialistickým válkám a jejich hlavním příčinám. Světová odborová vyzývá své organizace ,přátele a všechny třídně orientované odbory, aby organizovali protiválečné, protiimperialistické akce a demonstrace pod heslem:

Více výdajů na zdravotnictví, školství a sociální zabezpečení a ne na zbraně NATO a imperialistické intervence. ¨

Sekretariát SOF

Odsuzující prohlášení SOF o novém profesním zločinu v Indii
Světová odborová federace jménem svých 105 milionů pracujících na 5 kontinentech důrazně odsuzuje nový zločin zaměstnavatele, k němuž došlo v Indii poté, co se na místě rozestavěného mostu v Shahapuru zřítil jeřáb. K novému smrtelnému profesnímu zločinu došlo v pondělí večer asi 70 km severně od města Bombaj v západoindickém státě Maháráštra a měl za následek 17 mrtvých dělníků a 3 zraněné. Vyjadřujeme upřímnou a srdečnou solidaritu s příbuznými a kolegy pracovníků, kteří přišli o život. Mezinárodní třídně orientovaný odborový svaz požaduje bezpodmínečnou a okamžitou realizaci odpovídajících opatření BOZP na všech pracovištích. Už žádná krev kvůli zisku.

Kampaň solidarity SOF s kubánským lidem
V souladu s jednomyslným rozhodnutím prezidentské rady z roku 2023 pořádá Světová odborová federace kampaň solidarity s kubánským lidem u příležitosti 26. července, výročí útoku na kasárna Moncada v Santiagu de Cuba , a posílá silné internacionalistické poselství, že Kuba není sama.
26. července započal revoluční pokus o svržení diktátora Fulgencia Batisty, který dal naději pracujícím na celém světě a ukázal, že lid může porazit vykořisťovatele a může vytvořit společnost bez vykořisťování. Kubánský lid již desítky let vede a zůstává militantním příkladem v boji proti imperialismu.
V tento den si připomínáme revolucionáře, kteří bojovali za vyhnání nepřátel národů a po desetiletí budovali pevný důkaz, že jiná společnost je možná. Jejich oběti by měly být stále připomínány a měly by osvětlovat dnešní boje dělnické třídy po celém světě proti kapitalistickému barbarství.
Od triumfu kubánské revoluce uplynula desetiletí a kubánský lid stále bojuje proti imperialismu a jeho intervencím, blokádám a sankcím. Kapitalisté zuří proti revoluční Kubě, což dokazuje, že dělníci dokážou bojovat a vítězit, dokazuje, že dělnická třída může dosáhnout svého historického cíle a může vybudovat společnost zaměřenou na člověka, bez vykořisťování člověka od člověka. Společnost, která bez ohledu na sankce a embarga posílá jiným národům pomoc, solidaritu, lékaře a léky místo vojáků a bomb. Společnost, jejíž růst a rozvoj slouží potřebám lidí a ne spekulacím nadnárodních společností. Hrdinný lid Kuby v průběhu let překonal všechna protivenství, potíže a útoky a bude i nadále vzdorovat. SOF odsuzuje nový nepřijatelný útok Evropského parlamentu proti Kubě. Nové usnesení Evropského parlamentu eskaluje pokus EU napadnout a podkopat úspěchy kubánského lidu, lidu, který více než 6 desetiletí trpí zločinnou blokádou imperialismu USA a jeho spojenců. Ve stejné době a zatímco třídně orientované odbory jasně a důrazně odsuzují vražednou blokádu, stojí na straně kubánského lidu a vyjadřují svou bezpodmínečnou podporu a solidaritu, ITUC a ETUC, ačkoli pokrytecky mluví o lidských právech a svobodách, s jejich činy či mlčením jsou v praxi spojeny s imperialistickými intervencemi USA a EU proti neskloněnému kubánskému lidu. SOF a její miliony pracujících se připojují ke Kubě a požadují okamžité a bezpodmínečné ukončení embarga a navrácení Guantánama kubánskému lidu. Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí jednoznačně odsuzuje současné dusivé embargo a intervencionistické manévry USA od samého počátku kubánské socialistické revoluce. Podporujeme kubánský lid v jeho boji proti těmto nepřijatelným akcím vší silou a energií, všemi prostředky, které máme k dispozici. Požadujeme okamžité a bezpodmínečné stažení zločinecké blokády, která již 6 desetiletí vytváří vážné problémy pro ekonomiku a životy kubánského lidu. Podporujeme právo kubánského lidu rozhodovat za sebe, svobodně a demokraticky, o své současnosti a budoucnosti, bez zásahu imperialistů.

Vyzýváme naše organizace po celém světě, aby vyjádřily svou solidaritu a podporu organizováním protestů a demonstrací před americkými ambasádami a konzuláty pod hesly Světové odborové federace:

Ihned zastavte blokádu!

Sekretariát SOF

Prohlášení SOF k summitu NATO v roce 2023

Světová odborová federace jménem svých 105 milionů pracujích, kteří žijí, pracují a bojují ve 133 zemích 5 kontinentů, důrazně odsuzuje imperialistické plány NATO , které zvažuje summit v roce 2023, který se bude konat 11.-12. v litevském Vilniusu, jako další nehorázné provokace proti celému mírumilovnému lidstvu.
Národy na celém světě dobře vědí, že krvavým posláním této imperialistické aliance je udržovat a pokud možno rozšiřovat existující příznivou korelaci sil pro země NATO, aby byly chráněny zisky jejich monopolů. V imperialistickém systému, který je charakterizován nelítostnými soutěžemi imperialistických sil o geopolitickou kontrolu a kontrolu nad energetickými zdroji a jejich přepravními cestami, nemají jak národy členských států NATO, tak národy ostatních zemí co očekávat od imperialistických spojenectví a války kromě smrti, utrpení, chudoby a bídy.
Třídně orientované světové odborové hnutí, militantní odbory a ti, kteří skutečně chtějí mír, soustavně a nepřetržitě bojují proti NATO, které představuje agresivní válečnou mašinérii ve službách zájmů imperialistických zemí aliance. Národy světa mají bezprostřední zkušenost se zločiny NATO a vědí, že NATO neznamená nic jiného než intervence, války, junty, uprchlíky, hladovění, ničení a smrt.
SOF odsuzuje pokračování vojenských intervencí a válek, urychlenou militarizaci mezinárodních vztahů a prudce rostoucí vojenské výdaje; požaduje okamžité ukončení všech imperialistických ozbrojených konfliktů, plné respektování suverenity, nezávislosti a práva každého národa na svobodnou volbu přítomnosti a budoucnosti. Odsuzujeme vyloučení, diskriminaci, embarga a sankce uvalené USA, NATO a EU na různé země, protože negativně ovlivňují životní úroveň rodin s nízkými příjmy, pracujících, chudých malých farmářů a lidových vrstev obecně. . Mezinárodní odborové hnutí odsuzuje záměr summitu NATO přidat nové regionální plány, ale také definovat minimální hranici 2 % HDP na vojenské výdaje, což vyostřuje konfrontaci a prohlubuje přípravy a riziko generalizovaného imperialistického konfliktu s katastrofální důsledky pro lidové vrstvy a obyčejné lidi. Navíc se tomu dje v podmínkách všeobecného růstu cen, inflace a dlouhodobých úsporných politik, které snížily všechny výdaje spojené s potřebami lidu a životní úrovní pracujících; V době, kdy buržoazní vlády odmítají všechny požadavky pracujících na vzdělání, zdravotnictví, sociální zabezpečení a důstojné životní podmínky pod záminkou nedostatku zdrojů atd., je další zvyšování vojenských výdajů provokativní a zároveň odhaluje jejich záměry. Světová odborová federace je pevně přesvědčena, že vojenské výdaje zbavují lidi základního práva na důstojný život a že NATO destabilizuje svět a požaduje bezpodmínečné a urychlené rozpuštění NATO. SOF vyzývá dělníky na celém světě, aby bojovali proti imperialistickým válkám a systému, který je vytváří, aby bojovali za světový mír a solidaritu mezi národy, aby se postavili proti plýtvání zdroji a penězi pro vojenské účely, aby požadovali odstranění jaderných zbraní a okamžité vystoupení z NATO.

Národy světa, dělníci světa nemohou být dále rozdělování a musí žít v míru, solidaritě a spolupráci.

Sekretariát SOF

Solidarita SOF s bojem dělníků Fordu ve Valencii
Světová odborová federace, nejstarší mezinárodní odborová organizace zastupující více než 105 milionů pracujících, kteří pracují, žijí a bojují ve 133 zemích na 5 kontinentech, vyjadřuje svou internacionalistickou solidaritu s bojem dělníků z Fordu ve Valencii.
Firmy ve své nezkrotné ambici zvýšit své zisky neváhají vyhnat tisíce pracujících rodin a poslat je do chudoby. V tomto případě chce nadnárodní automobilka Ford za souhlasu a spolupráce žlutého odborářství poslat do chudoby více než 1100 dělníků a jejich rodin.
Světová odborová federace vyjadřuje solidaritu se zaměstnanci Fordu Valencia a Svazem kovodělníků při obraně jejich pracovních míst. Požaduje, aby společnost a veřejná správa zastavily neustálé útoky na dělnickou třídu v podobě zhoršování jejích pracovních podmínek a hromadného propouštění a vyzývá pracující, aby se organizovali kolem Svazu kovodělníků, aby mohli kolektivně a s bojem v ulicích dosáhnout svých cílů důstojné práce a budoucnosti pro své rodiny. Světová odborová federace bude vždy na straně dělnické třídy , v tomto případě na straně pracovní síly Fordu Valencia, aby zkroutila ruku šéfům chtivým ekonomických výhod a žlutému odborářství, které je zrádcem našich zájmům. Vyzýváme naše členy a přátele SOF, aby projevili svou solidaritu s bojujícími dělníky FORD VALENCIA, za posílení jejich boje za pracovní práva a slušný život pro ně a jejich rodiny.

Prohlášení SOF o nových barbarských zločinech izraelského státu v Jeninu v Palestině
Zločiny izraelské okupace proti palestinskému lidu stále eskalují , izraelská vláda zahájila nový útok proti uprchlickému táboru Jenin na okupovaném Západním břehu za použití tanků, dronů, vrtulníků a buldozerů. Během tohoto útoku bylo zabito 9 Palestinců, stovky byly zraněny a mnoho z nich je v kritickém stavu. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví se počet obětí může zvýšit, protože útok stále pokračuje. Tento nový zločin se přidává k dlouhému seznamu strašných zločinů spáchaných na palestinském lidu, kdy izraelské okupační síly zničily domy a infrastrukturu a násilně vyhnaly lidi z jejich domovů, přičemž během toho bez rozdílu vraždily palestinské lidi s politickým krytím a ekonomickou podporou USA, NATO a jejich spojenců. Okupační premiér již poděkoval Spojeným státům za podporu. Světová odborová federace důrazně odsuzuje zločiny proti lidskosti, které jsou každodenně páchány izraelskou okupací, neustálými masakry a etnickými čistkami, režimem apartheidu, krádežemi půdy, vražděním a zatýkáním Palestinců na základě obvinění z obrany jsvé země. SOF bude i nadále bojovat po boku Palestinců proti imperialismu, kolonialismu, okupaci a apartheidu. SOF vyzývá všechny své pobočky a bojovné třídně orientované odbory, aby vyjádřily svou mezinárodní solidaritu vůči palestinskému lidu, aby odsoudily činy izraelské okupace a špinavou roli Spojených států a jejich spojenců, a vyzývá je, aby zorganizovaly protesty po celém světě.

Ať žije Palestina!

Ať žije boj palestinského lidu za jeho svobodu!

Evropská kancelář SOF odsuzuje izraelskou agresi v Jeninu

Deset mrtvých a desítky zraněných, někteří z nich vážně, jsou výsledkem bohužel ne definitivního leteckého útoku, který dnes večer zahájila izraelská armáda na okupované město Jenin na západním břehu Jordánu. Jak jsme od Izraele očekávali, kdykoli se sionistický stát dostane do politických problémů, ať už uvnitř nebo ve svých mezinárodních vztazích, i tentokrát používá agresi proti palestinskému lidu, aby se pokusil zemi znovu vybudovat. Vnitřní protesty po reformě soudnictví, rostoucí izolace na Blízkém východě po návratu Sýrie do Arabské ligy a počátek usmíření mezi Saúdskou Arábií a Íránem pod politickým patronátem Číny vytvářejí obrovské potíže pro plány Izraele pokračovat ve své systematické politice agrese a násilí proti palestinskému lidu až do jeho úplného zničení. Eurof, evropská regionální kancelář Světové odborové federace, důrazně odsuzuje útok na palestinský lid v Jeninu a vyjadřuje svou plnou solidaritu a podporu palestinskému odporu., vyzývá evropské vlády, aby bez váhání odsoudily expanzivní politiku Izraele a odvolaly své velvyslance, čímž ukázaly absolutní odstup od vražedné strategie sionistického státu Izrael. Eurof vyzývá všechny členské odborové organizace, aby zintenzivnily své akce aktivní solidarity s palestinským lidem.

EUROF

Německo: Nová stávka pracovníků v nadnárodní korporaci Amazon

Světová odborová federace, nejstarší mezinárodní odborová organizace zastupující více než 105 milionů pracujících, kteří pracují, žijí a bojují ve 133 zemích 5 kontinentů, vyjadřuje svou internacionalistickou solidaritu s novou stávkou pracujících v nadnárodní korporaci Amazonii. Zaměstnanci skladů Amazonu v německém Lipsku jsou ve dvoudenní stávce a požadují kolektivní pracovní smlouvu a zvýšení mezd jak pro běžné pracovníky, tak pro učně. Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí se připojuje k bojujícím dělníkům a podporuje jejich spravedlivý požadavek na důstojnou mzdu a práci regulovanou dohodou a také na závaznou pracovní smlouvu pro společnost. Tento nový boj pracovníků Amazonu je přidán na seznam nedávných stávek pracovníků v Amazonu v jiných skladech v USA, které jsou základem obrovské vlny bojů po celém světě proti nepřijatelně nízkým platům a mizerným pracovním podmínkám panujícím v nadnárodních společnostech, které vydělat nespočet zisků z potu a krve dělníků.

Prohlášení SOF ke Světovému dni uprchlíků
U příležitosti Světového dne uprchlíků vyzývá SOF svých více než 105 milionů členů ve 133 zemích 5 kontinentů, aby pokračovali a posilovali svůj boj, v každém odvětví a v každém regionu, za plnou a hladkou integraci přistěhovalců do místní společnosti a každý aspekt společenského života, včetně odborů. Je zřejmé, že imperialistická agresivita pro kontrolu a vykořisťování trhů, přírodních zdrojů a energetických cest, kapitalistické barbarství, protipracovní a protilidové politiky, hlad, chudoba, moderní obchod s otroky jsou hlavními příčinnými faktory, které přímo či nepřímo přiměly miliony lidí do nuceného vysídlení. Nejnovější údaje podle UNHCR ukazují, že na celém světě bylo násilně vysídleno 108 milionů lidí. Uprchlíci jsou jednou z nejzranitelnějších sociálních skupin, které jsou vykořeněny ze svých domovů a končí v tzv. hostitelských zemích, kde ve většině případů žijí v nelidských podmínkách, čelí nejistotě a jsou zbaveni základních životních potřeb. S uprchlíky, ekonomickými migranty a všemi násilně vysídlenými lidmi se zachází jako s „rezervní armádou“ pro kapitalistickou výrobu; Když kapitalisté potřebují zvýšit produkci, jsou uprchlíci a migranti vykořisťováni jako levná pracovní síla v nejistých a mizerných pracovních podmínkách s hladovými mzdami. Kromě toho, že počet lidí, kteří byli vysídleni v rámci svých zemí kvůli konfliktům, přírodním katastrofám, klimatickým změnám a ekonomickým důsledkům, rok od roku roste, nejnovější údaje podle Centra pro sledování vnitřního vysídlení dosáhly 62,5 milionu lidí. Útoky proti uprchlíkům narůstají se vzestupem neonacistických a fašistických vlád po celém světě, uprchlíci se setkávají s diskriminací a zločiny z nenávisti, neoliberální vlády také uplatňují protiuprchlickou a protilidovou politiku k omezení vstupu uprchlíků do svých zemí, přičemž většinou porušují mezinárodní smlouvy a lidská práva. Imperialistické síly zasahují do vnitřních záležitostí suverénních zemí, opouštějí války a ničení, uvalují blokády a ekonomické sankce, které vedou lidi k útěku ze svých vlastí, mezitím dělají vše, co je v jejich silách, aby uprchlíky odrazily od vstupu do jejich zemí, a proto odmítají převzít odpovědnost za své činy. , zatímco hraje roli obránců lidských práv a aktivistů. Poslední tragédie ve Středozemním moři způsobila, že ukáplo mnoho krokodýlích slz, evropští lídři vycházejí a prolévají slzy nad oběťmi potopené lodi, která převážela 750 uprchlíků, ale stále financují vojenské konflikty a uvalují sankce na zemi, ze které uprchlíci přicházejí. Středozemní moře se opět proměnilo v obrovský vlhký hrob pro oběti imperialistických válek a kapitalistického barbarství, hledající lepší časy v Evropě. EU se svými politikami a intervencemi opět vraždí lidi. Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí sjednocuje miliony pracujících na všech místech světa proti vykořisťování, bez ohledu na jejich původ, národnost, pohlaví, barvu pleti, náboženství a jakoukoli jinou nepodstatnou diferenciaci. Bojujeme za vytvoření důstojných uvítacích a pohostinných center, kde bude poskytována potravinová a lékařská péče i vzdělání pro děti uprchlíků. Ochrana uprchlíků je povinností států hostitelských zemí a neměly by tuto povinnost přenášet na nevládní organizace a jejich kontroverzní působení. Požadujeme zjednodušení a zrychlení všech postupů pro bezpečnou přepravu migrantů do zemí jejich cílové destinace. Pokračujeme a zintenzivňujeme náš boj za zajištění demokratických svobod a občanských práv, důstojné mzdy, vhodných pracovních a životních podmínek, bezpečnosti a prosperity pro všechny uprchlíky. Posilujeme svůj hlas pro rozpuštění NATO a zrušení imperialistických intervencí. Jsme proti všem formám diskriminace a rasismu. Izolujeme krajní pravici, neofašismus a xenofobii, která rozsévá jed, zatemňuje skutečné rozdělení společnosti na vykořisťovatele a vykořisťované, sloužící k udržení kapitalistického barbarství. U příležitosti Světového dne uprchlíků vyzývá SOF svých více než 105 milionů členů ve 130 zemích 5 kontinentů, aby pokračovali a posilovali svůj boj, v každém odvětví a v každém regionu, za plnou a hladkou integraci přistěhovalců do místní společnosti a každý aspekt společenského života, včetně odborů.

Prohlášení SOF k novému útoku v Palestině
Izraelské okupační zločiny pokračují, dnes izraelské okupační síly znovu zaútočily na tábor Jenin a zanechaly mezi obyvateli tábora zkázu a hrůzu. Během náletu okupační síly použily zbraně a granáty, dokonce bombardovaly domy helikoptérou, což mělo za následek smrt čtyř palestinských mladých mužů a 15letého dítěte, Izraelci také bránili záchranářům a sanitkám, které se snažily převážet a ošetřovat zraněné podle palestinského červeného půlměsíce. Objevily se také zprávy o okupačních silách zaměřených na novináře. Světová odborová federace důrazně odsuzuje zločiny proti lidskosti představované politikou izraelské okupace, neustálými masakry a etnickými čistkami, režimem apartheidu, krádežemi půdy, zakládáním osad a zatýkáním Palestinců na základě obvinění z obrany své země. . SOF bude i nadále bojovat po boku Palestinců proti imperialismu, kolonialismu, okupaci a apartheidu. Máme společný boj a budeme neúnavně bojovat, aby každý dělník na celém světě měl plné právo žít svobodně a důstojně.

SOF odsuzuje nový zločin ve Středozemním moři
Další nevýslovná tragédie se odehrála ve Středozemním moři poté, co se potopila rybářská loď s více než 750 migranty, 78 mrtvých a stovky nezvěstných. Středozemní moře se opět proměnilo v obrovský vlhký hrob pro oběti imperialistických válek a kapitalistického barbarství, hledající lepší časy v Evropě. Ještě jednou EU se svými politikami a intervencemi VRAŽDÍ. SOF vyjadřuje svou plnou solidaritu s oběťmi imperialismu a pokračuje v boji proti kriminální politice EU při jednání s uprchlíky a proti základním příčinám chudoby a uprchlíků. Zintenzivňujeme náš boj za zrušení NATO a všech válečných aliancí a za zrušení vykořisťování člověka člověkem

12. června 2023 – Mezinárodní den proti dětské práci
U příležitosti Mezinárodního dne proti dětské práci se Světová odborová federace se všemi svými organizacemi po celém světě znovu zavázala bojovat proti všem formám vykořisťování dětí. SOF zastává své formální pozice, aby ukončila dětskou práci a obnovila právo dětí na dětství. Uplynulo 21 let od přijetí tohoto dne Organizací spojených národů v roce 2002, aby se zaměřila pozornost na globální rozsah dětské práce a mezinárodní iniciativy a snahy o její odstranění, zlo vzkvétá hlouběji ve vykořisťovatelském systému kapitalismu. Děti již od 5 let dodnes vykonávají rizikové práce, jako je podvodní těžba, zvedání těžkých břemen, manipulace s nebezpečnými továrními stroji atd. Většina dětí se zabývá zemědělstvím, kde nakládají s jedovatými chemikáliemi. Z těchto 79 milionů pravidelně vykonávají zaměstnání, která bezprostředně ohrožují fyzické a duševní zdraví. Podle údajů UNICEF jsou jednou ze čtyř obětí obchodování s lidmi děti zapojené do nucené práce. Dětské otroctví je stále trvalé. Podle Mezinárodní organizace práce zemře každý rok v práci 22 tisíc dětí. Dětská práce ve světě v posledních letech vzrostla do závratných výšin. Mezi lety 2016 a 2020 – poprvé za 20 let – celosvětově vzrostl počet pracujících dětí. Bezprecedentní ekonomický dopad pandemie Covid-19, stejně jako kapitalistická krize a války, tlačí děti k vykořisťující a nebezpečné dětské práci. Chudoba, nízká gramotnost, potravinová nejistota jsou příčiny, které pohánějí dětskou práci. Mezinárodní organizace práce ILO odhaduje, že jednoprocentní nárůst chudoby v zemi vede k nejméně 0,7procentnímu zvýšení míry dětské práce. Většina dětské práce je soustředěna v nejchudších zemích. Rostoucí chudoba, zavírání škol a rostoucí nedostatek potravin způsobí, že v příštích letech budou nuceny pracovat další miliony dětí. Nejhorší formy dětské práce bují v konfliktních a postkonfliktních prostředích. Děti jsou využívány přímo v nepřátelských akcích a zapojovány do podpůrných úkolů a sexuálních účelů v ozbrojených konfliktech. Využití dětí v ozbrojeném konfliktu je nejhorší formou dětské práce a porušování lidských práv. Dětská práce je nespravedlivá ve všech dimenzích a systémové kořeny dětské práce jsou v barbarském kapitalistickém systému. Dětská práce je v kapitalismu normou a v kapitalistickém systému je zcela normalizována. SOF se zavázala ke svému cíli vytvořit spravedlivý světový řád, který každému zajistí možnost rozvíjet se a prosperovat jako lidské bytosti. Znovu se zavážeme k tomuto cíli a zintenzivníme naši činnost k ukončení nelidského vykořisťování dětí. Prostřednictvím bojů a akcí si každé dítě na celém světě může užívat svého práva na dětství, které není vykořisťováno.

Prohlášení o solidaritě SOF k novému vlakovému neštěstí

Světová odborová federace jménem svých více než 105 milionů pracujících ve 133 zemích vyjadřuje upřímnou soustrast a bezpodmínečnou solidaritu s dělnickou třídou v Indii, která truchlí nad více než 280 lidmi, kteří přišli o život při havárii dvou přepravního a nákladního vlaku na východě státu Uríša . Vlakové nehody jsou v Indii, kde je většina železničního vybavení zastaralé, poměrně běžné. Tyto „nehody“ znovu dokazují odpovědnost indické vlády za zhoršení systému hromadné dopravy. V každé zemi musí být uplatněn požadavek SOF na bezpečnou, levnou a spolehlivou dopravu pro všechny pracující. Vyzýváme indickou vládu, aby přijala všechna nezbytná opatření na podporu obětí a jejich rodin.

Prohlášení o solidaritě WFTU s pracovníky Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA)
Světová odborová federace vyjadřuje svou podporu a solidaritu pracovníkům Air Mauritius Ltd za Asociaci palubních posádek Air Mauritius (AMCCA). Administrativa Air Mauritius Ltd. se již dlouho vyhýbá vyjednávání s pracovníky s výmluvou na paragraf 72a zákona o právech pracovníků, čímž umožňuje Air Mauritius Ltd. během dobrovolné správy obejít jakákoli jednání s odbory prostřednictvím nařízení podepsaného ministrem práce. . Posledním vydáním je dopis od vedení, který žádá Yogitu Babboo, která zastává funkci prezidenta AMCCA (ve skutečnosti na nucené dovolené bez platu), vysvětlení k rozhovoru poskytnutému v rádiu ve funkci prezidenta AMCCA jako pouhého zaměstnance.
SOF důrazně odsuzuje tyto činy, které provádí administrativa Air Mauritius Ltd proti odborářům, což je jasné porušení demokratických práv a svobod odborů a útok na práva pracujících a jejich svobodu.
Pracovníci AMCCA se ve svém boji za obranu svých práv a svobod mohou vždy spolehnout na podporu a solidaritu SOF.