Skip to content

Stanovisko redakce Kominternetu k volbám do Evropského parlamentu

O víkendu 8. a 9. června se v členských zemích EU otevřou volební místnosti u příležitosti voleb do Evropského parlamentu. I když i v České republice je možné zaznamenat nesouhlas s členstvím v EU, který se projevil i volební účastí více subjektů, jež otevřeně proklamují zájem z Unie vystoupit, žádná z těchto zájmových skupinek nepředkládá v mnoha ohledech alespoň náznak řešení současné krizové situace. 

Jejím nejnebezpečnějším důsledkem je světová válka. EU je jejím významným, relativně samostatným aktérem, jak správně ve svých stanoviscích uvádí Komunistická strana Řecka (KKE – jejich překlad přikládáme níže). EU však není nahodilým politickým uskupením bez sociálně-ekonomických kořenů, je politickým vyjádřením konkrétních korporátních skupin současného kapitalistického světa. Je jedním z hlavním imperialistických ekonomických bloků, aktivně se účastnících a eskalujících světovou válku. Tato skutečnost má pochopitelné dopady nejen na možnosti mírového soužití lidí, sociálně-ekonomická práva a životní podmínky, ale také na reálnou suverenitu zemí a národů. Udržovat nadále země a národy v tomto žaláři s hesly o reformě často i základních, vstupních kamenů EU, je život ohrožující. Volat po návratech k “původnímu poslání evropské integrace” je nepochopením toho, že tyto základy mají hlavní podíl na současném charakteru EU. Navrhovat vystoupení z EU bez souběžných kroků, které protrhnout řetězy dekadentního kapitalismu, může být pochopitelným a zoufalým voláním o pomoc lidových mas, nikoliv však realistickým politickým programem. 

Žádný z kandidujících subjektů v ČR a v SR nevystoupil z tohoto rámce. Je to dáno mimo jiné tím, že nehájí zájmy dělnické a lidové většiny národů, neargumentuje z třídního hlediska, nepřináší jako argument zájmy pracujícího. Odvolávají se na národ, zemi, nebo dokonce naše podniky. Nedokáží nebo nechtějí – majíce vlastní zájmy – reflektovat vztah práce a kapitálu. Zjednodušeně řečeno: Dělník nemá stejné zájmy jako vlastník továrny, podniku, tedy jako majitel výrobního prostředku. Majitel výrobních prostředků – i tzv. národní kapitál (velký, střední, mnoho tzv. malých – nemáme na mysli řadu individuálních živnostníků a OSVČ) – je v současném stádiu systému natolik svázán se zájmy monopolů a oligopolů, že se z ekonomického i obecněji řečeno kulturního hlediska nemůže stát stavebním kamenem nebo účastníkem vybřednutí z této krize. 

Kandidující uskupení do Evropského parlamentu v ČR a v SR jsou také postiženy fetišizací voleb – tedy navrhují změny prostřednictvím Evropského parlamentu, jehož role není v EU ani formálně demokratická, a to v situaci centralizace a koncentrace kapitálu a jeho institucí, omezování práv lidí i suverenity národů, narůstajícího širokého vějíře násilí a válek. Tyto mantinely, kterým se někdy chybně říká globální moc, poskytují mnohem menší prostor i pro formálně demokratická práva a svobody a dláždí cestu již probíhajícímu autoritářství, cestě k otevřené buržoazní diktatuře. 

Tento proces probíhá v podmínkách, kdy v našich zemích neexistuje organizované lidové hnutí, které by vytvářelo tlak zdola a realizovalo zárodky nového života. Kandidující subjekty proto působí jako šarlatáni, kteří nesprávně hodnotí současné možnosti a reakce na ně, používají zastaralé a dávno překonané recepty a klamou tak většinu lidí. Hlavní příčinou této skutečnosti je fakt, že mezi kandidátkami zaregistrovanými do voleb v ČR v SR nenajdeme ani jeden subjekt, který by přímo zastával zájmy pracujících, zájmy lidu. 

Souhlasíme s prohlášeními Komunistické strany Řecka – i my jsme pro vystoupení z EU, ale se souběžným internacionálně koordinovanými kroky, narušujícími podstatu kapitalistického systému. 

Přejeme řeckým pracujícím, aby našli odvahu a maximálně posílili řecké komunisty v Evropském parlamentu!

Vyzýváme voliče v České republice a na Slovensku, aby se voleb neúčastnili a nedávali hlas žádnému z tzv. větším a menších zel a nepodporovali žádnou z buržoazních stran včetně nacionalistických. Žádné menší zlo totiž nepředstavují a jsou jen jinou částí téže kapitalistické mince.  

Místo účasti ve volbách doporučujeme zástupcům lidových vrstev českých zemí a Slovenska, kteří nesouhlasí s Evropskou unií, aby svůj nesouhlas dali najevo konkrétními činy – zapojením se do odborů (třeba do vlastních, třídních organizací), vyjádřením odporu proti válce a její eskalaci, postavením se na stranu vykořisťovaných a utlačovaných lidí, vystoupením proti ničení historického dědictví a přepisování historie. Jedině budování lidového a dělnického hnutí je cestou k vyřešení současné celosvětové krize.

Vyzýváme Čechy a Slováky, kteří žijí v zemích EU a mohou tam volit, aby podpořili strany sdružené do Evropské komunistické akce (ECU).

Redakce Kominternetu