Skip to content

Projev Michalise Papanikolaoua, generálního tajemníka UITBB (Mezinárodního odbor. svazu stavebnictví a staveb. materiálů) na ženském semináři v Bangladéši 10. října 2022

Vážení kolegové z NCWF,

drazí přátelé,

Je mi velkou ctí a poctou vidět vás všechny na tomto setkání o ženách ve stavebnictví a vést diskusi o tom, jak můžeme praktickým způsobem zlepšit roli a postavení žen. Je mi velkým potěšením, že zde vidím všechny tyto ženy, což není v západních zemích obvyklý pohled, protože bohužel není mnoho žen, které pracují ve stavebnictví.

Dovolte mi začít poděkováním NCWF a jejímu vedení za uspořádání tohoto setkání žen. Ráda bych také poděkoval všem váženým hostům, kteří poctili toto setkání svou přítomností. Jsem si jistý, že diskuse, která bude následovat, za účasti nás všech zde přítomných, stejně jako diskuse a usnesení, budou při zlepšování situace žen ve stavebnictví velmi nápomocné.

Rád bych řekl pár věcí o naší mezinárodní organizaci UITBB. Mezinárodní odborový svaz pracovníků stavebního a dřevařského průmyslu a stavebních materiálů UITBB je nejstarší mezinárodní svaz zastupující více než 10 milionů pracovníků ve stavebním průmyslu v zemích po celém světě a na všech kontinentech. Jsme radikální, pokrokový mezinárodní svaz, jehož cílem je zlepšení životních a pracovních podmínek pracujících po celém světě, stejně jako vytvoření hlubokého pocitu mezinárodní solidarity, protože jsme pevně přesvědčeni, že problémy, kterým čelí pracovníci po celém světě, jsou stejné, a měly by tak být stejně řešeny.

Jsme hrdí na to, že jsme během našeho posledního, sedmnáctého sjezdu v řeckých Aténách v roce 2020 přijali jako plnoprávné členy do našich řad Národní federaci pracovníků ve stavebnictví v Bangladéši – NCWF. Od té doby, pod vedením Mohammada Zakira Hossaina Litua, generálního tajemníka, je NCWF jedním z našich nejaktivnějších odborových svazů v Bangladéši a v Asii a Tichomoří obecně, podílí se na všech mezinárodních aktivitách UITBB v řadě otázek. Úspěšná organizace dnešního setkání na téma žen ve stavebnictví je jen posledním příkladem této spolupráce, o které jsem si jist, že bude pokračovat i v budoucnu. Naše spolupráce jde dlouhou cestou k posílení přítomnosti UITBB v zemi a v oblasti obecně, k prezentaci práce, která je vykonávána na globální a lokální úrovni pro pracující a v konečném důsledku je naší nadějí, že toto setkání, stejně jako veškerá naše budoucí činnost, pomůže pracujícím, a zejména ženám, zlepšit jejich pracovní a životní podmínky, sdílením našich zkušeností s vámi a nasloucháním vašim zkušenostem.

Ženy byly historicky dvojnásob přehlíženy, jednou kvůli svému pohlaví a jednou kvůli příslušnosti k dělnické třídě. Vždy byly žádány nejen o práci, ale také o výchovu rodin a péči o děti doma. Je pro ně tedy obtížnější pracovat v tak fyzicky náročném prostředí, jako jsou staveniště, a v důsledku toho je ještě více potřeba jim jakkoli pomáhat.

Plány činnosti UITBB vždy přikládaly otázkám rovnosti pohlaví mimořádný význam, neboť se domníváme, že ženy jsou jednou z nejzranitelnějších skupin pracujících a potřebují naši pozornost ještě více. Jako členové Světové odborové federace SOF každoročně organizujeme a/nebo se podílíme na všech aktivitách týkajících se žen, jako je Den pracujících žen 8. března, pořádáme speciální semináře o genderových otázkách po celém světě, jako je ten dnešní, a spolu s našimi členskými organizacemi po celém světě plánujeme činnosti ke zlepšení postavení žen ve stavebnictví, jež jsou shrnuty v jedné větě, která je i naším sloganem pro tento den: „Rovná práva pro ženy ve stavebnictví“.

Veškerá činnost, akce a úsilí UITBB jsou zaměřeny na zlepšení pracovních podmínek lidí, a zejména žen, ve stavebnictví. Jsme si vědomi různých charakteristik v různých zemích světa, ale zároveň se domníváme, že problémy pracujících jsou stejné, protože jsou zneužíváni všichni. To znamená, že bychom měli navrhovat řešení, která jsou relevantní pro každého pracujícího.

Moje kolegyně z Ženské kanceláře UITBB se bude těmito otázkami zabývat podrobněji, ale rád bych zde stručně představil dlouhodobé požadavky UITBB na zaměstnankyně. Věříme, že poskytují rámec, který může pomoci ženám ve stavebnictví. Zároveň musíme zmínit, že samotné odvětví může mít z přítomnosti žen velký prospěch. Všichni se musíme ohledně žen zaměřit na následující:

  • Stejná odměna za práci pro muže a ženy. Je nepředstavitelné, aby ženy, které vykonávají úplně stejnou práci jako muži, pracují přesně stejnou dobu a mají stejné povinnosti, dostávaly nižší mzdu. To vytváří pocit nespravedlnosti a zároveň neumožňuje ženám vydat co mohou a brání to rozvoji a růstu.
  • Podepisování kolektivních smluv. Podepisování kolektivních smluv po kolektivním vyjednávání posílí význam odborové organizace, může vám zajistit lepší pracovní podmínky a poskytne pracovníkovi nezbytné vyjednávání, které jako jednotlivec nemá.
  • Důstojné mzdy. Mzdy by neměly pracovníkům jen umožnit přežít a pracovat další den, ale měly by umožnit pracujícímu muži nebo ženě důstojně žít, zajistit důstojné živobytí své rodině, aniž by se každý den starali o to, čím uživí své děti.
  • Delší roční dovolená a kratší pracovní doba. Vzhledem k tomu, že ženy jsou hlavními pečovatelkami, delší roční dovolená a kratší pracovní doba se stejným platem jim umožní přispívat k rozvoji a růstu jako cenným členům pracovní síly, ale také jim umožní náležitě pečovat o své rodiny.
  • Předčasný důchod. Opět platí, že pokud ženy ve stavebnictví odejdou do důchodu dříve se všemi výhodami, mohou si důstojně užít zbytek svého života, přičemž nezapomínejme, že vzhledem k tomu, že se jedná o fyzicky velmi náročné povolání, nemohou ženy pracovat až do velmi pozdního věku.
  • Ochrana na pracovišti. Ženy jsou zvláště zranitelné sexuálním obtěžováním v práci a jsou nejčastějšími oběťmi diskriminace kvůli pohlaví. Požadujeme plnou ochranu žen na pracovišti před takovými jevy, aby se ženy nebály do tohoto odvětví vstoupit.
  • Zdravé pracovní prostředí. Vzhledem k tomu, že ženy mají zvláštní hygienické potřeby, musí zaměstnavatel zajistit, aby měly při práci přístup k řádným hygienickým zařízením.

Drahé kolegyně,

věřím, že bojovný duch těch průkopnických žen, které v roce 1857 povstaly v newyorských textilkách a stávkovaly, demonstrovaly za lepší pracovní podmínky, je v každé z vás dodnes živý. O 165 let později je boj žen, které začaly krví těchto průkopnických žen, důležitější než kdy jindy a je na nás všech, abychom v boji pokračovali. V duchu mezinárodní solidarity musíme zastavit vykořisťování ženské pracovní síly a ctít revoluční odkaz a oběti těchto žen.

Ujišťuji vás, že UITBB bude vždy na vaší straně a bude vám všemožně pomáhat. Toto setkání je pouze prvním krokem. Vydejme se všichni ve stopách průkopnic, jako jsou Begum Rokeya a Begum Sufia Kamal, ikony svobody žen v jižní Asii, a bojujme za lepší životní a pracovní podmínky pro nás všechny a naše rodiny.

Na závěr bych rád poděkoval vedení NCWF za uspořádání tak úspěšného semináře a samozřejmě bych rád poděkoval za vaši účast. Jsem si jistý, že to, co se zde naučíme, nám pomůže v naší každodenní práci.

Ať žijí pracující ženy!

Ať žije UITBB!

 

Pozn. překl.: NCWF – National Construction Workers’ Federation (Národní federace stavebních dělníků)  

Z oficiálního webu UITBB www.uitbb.org přeložil Vladimír Sedláček 21. 10. 2022