Skip to content

Prohlášení ÚV KKE: Dělnické třídě, lidu a mládeži Řecka

Prohlášení Ústředního výboru Komunistické strany Řecka (KKE) určené dělnické třídě, lidu a mládeži:

1. Ústřední výbor KKE se obrací s výzvou na dělnickou třídu země, samostatně pracující z měst i venkova, na živnostníky, řemeslníky, vědce, zemědělce, mládež studující na vysokých a středních školách a ženy z lidových rodin.

 

Vyzýváme je k rozhodnému, masovému a neústupnému boji na obranu svých životů, životní úrovně a příjmů; za slušný život se současnými právy; pro budoucnost bez dnešní nebezpečí a nejistoty.

 

Nyní je čas, aby lidé ukázali svou sílu.

 

Rozhořčení a hněv je třeba proměnit v organizovaný boj.

 

Vyzýváme je, aby odmítli přístup „počkejte a uvidíme“. Z pohybů, manévrů a rozhodnutí vládnoucí třídy a jejího politického personálu, aby usměrnila lidovou nespokojenost, nevzejde nic dobrého.

 

Lidé se mohou a musí stát protagonisty vývoje! Toho lze dosáhnout jednotným celonárodním bojem s přípravou a organizací zdola; přes semeniště odporu a fronty boje v každém sektoru, na pracovišti, v místě vzdělávání, ve městě, čtvrti a vesnici. S výhledem na setkání na celostátních shromážděních, na militantní a masové stávky nadcházejícího období.

 

Stále rostoucí lidový hněv nesmí být kvůli blížícím se parlamentním volbám usměrňován do pasivního vyčkávacího postoje. Lidé nesmí být uvězněni ve falešných dilematech a konfrontacích menšího významu mezi politickými stranami establishmentu. Α jen změna protilidové vlády nestačí, protože bude nahrazena jinou, která bude nadále sloužit požadavkům velkokapitálu a plnit závazky vůči EU a USA–NATO. Tohle všechno jsme už zažili.

 

To, co dnes potřebujeme ke znovuzrození naděje a optimismu, je nový, militantní začátek se silnou komunistickou stranou v čele, proti energetické chudobě a vysokým cenám; proti tzv. zelenému přechodu poznamenanému výměnou energie, vysokým zdaněním a ničením životního prostředí; proti imperialistické válce a mnohostrannému zapojení Řecka do ní; proti plánům NATO-EU, za které lidé draze platí – dnes vojenskými výdaji a v budoucnu krví svých dětí.

 

Je naléhavé posílit militantního ducha v dělnické třídě a celém lidu spojením sil s KKE. To se projeví i změnou politické korelace sil naprosto všude: od odborů a sdružení prvního stupně až po parlamentní volby, které se budou konat nejpozději začátkem léta 2023, a komunální a krajské volby, se budou konat v říjnu 2023.

 

Pouze lidé mohou zachránit lidi v boji za svržení kapitalismu, a proto potřebujeme mnohem silnější komunistickou stranu (KKE).

 

2. Procházíme kritickými časy. Na Ukrajině zuří imperialistická válka.

 

Plány Ruské federace na anexi dobytých území na jedné straně a mnohostranná podpora – dokonce i těžkými zbraněmi – poskytovaná euroatlantickým táborem reakční Zelenského vládě na straně druhé, přiživují začarovaný kruh imperialistické konkurence a války.

 

To vyvrcholilo hrozbami obou stran použitím jaderných zbraní. Za těchto okolností se stává naléhavým požadavek, aby se Řecko vymanilo z války a aby bylo skončeno s přeměnou řeckého území a infrastruktury na odpalovací rampu pro válku. Sabotáž ropovodů Nord Stream a další klíčové infrastruktury tuto nutnost potvrzuje.

 

Zároveň se objevují nová ohniska napětí a imperialistické konkurence mezi euroatlantickým (USA–NATO–EU) a vznikajícím euroasijským (Čína–Rusko) centrem. Nedílnou součástí této soutěže je i zhoršování řecko-tureckých vztahů s eskalací agrese ze strany turecké vládnoucí třídy. Snaha NATO odvést Turecko od ruského vlivu — v zájmu soudržnosti NATO — nutně podpoří jednání a konfrontace na úkor řeckého a tureckého lidu i suverénních práv naší země.

 

Bouřková mračna nové kapitalistické hospodářské krize se stahují nad EU.

 

Vlády, mezinárodní organizace, buržoazní politické strany a média připravují národy na nadcházející „kruté zimy“.

 

Hovoří o „mimořádné situaci“ a „válečných podmínkách“. Představují dystopické obrazy, které zahrnují „vážný nedostatek energie“, „přidělování potravin“, „rostoucí ceny“, „všeobecnou chudobu“, „temná města“ a „chladné domy“.

 

To vše však nejsou ani „přírodní jevy“, ani výsledek „špatného spojení událostí“; nejsou jen „odchylkou od normálnosti, ke které se nakonec vrátíme“, jak se říká.

 

Za všemi populárními problémy včetně chudoby, vysokých cen, válek a dokonce i represí a skandálů s odposloucháváním telefonů se skrývají stejné příčiny, totiž:

 

– Politika všech buržoazních vlád, která obětuje lidové potřeby na oltář kapitalistického zisku. Kromě toho „krutá zima“ neovlivní nás všechny stejně. V době, kdy se oblíbené domácnosti snaží vyjít s penězi, hlásí rekordní zisky podnikatelské skupiny v odvětvích energetiky, dopravy, potravinářství, lékařství, cestovního ruchu atd.

 

– Obrovskou slepou uličku a nepřekonatelné rozpory kapitalistické cesty rozvoje, jejímž jediným cílem a motivem je zisk.

 

– „Normálnost“ státu, který se zaštiťuje diktaturou kapitálu, aby čelil nepříteli, tedy lidu, v době vzplanutí lidového hněvu.

 

Přirozeně zamlčují a nikdy nepřiznají skutečné příčiny velkého rozporu naší doby: v moderních kapitalistických společnostech, navzdory nesmírným vědeckým a technologickým výdobytkům a stále rostoucímu bohatství, jsou národy odsouzeny k životu v podmínkách minulých staletí.

 

Celkově vzato, éra není hrozivá; kapitalismus je pro lidi hrozivý.

 

Tento systém nelze opravit, vylepšit ani zlidštit. Všechen vývoj dává za pravdu KKE, která hlásá, že kapitalismus je nepřítelem národů a že jediná záchrana spočívá v boji za jeho svržení.

 

3. Tváří v tvář této ponuré situaci jsou boje a masové demonstrace pracujících v mnoha zemích po celém světě jiskřičkou naděje a optimismu. Odehrávají se proti válce a účasti v ní; proti nadměrnému vojenskému zbrojení; proti důsledkům energetické chudoby a vysokých cen; proti snaze přesunout břemeno války, reciproční sankce a mnohostrannou podporu kapitálu na úkor pracujících.

 

Štáby systému se obávají, že by hněv lidu mohl získat radikální obsah a orientaci. Potíže, kterým čelí stále více vlád – středopravicové, středolevé, liberální, sociálně demokratické atd. – ukazují, že rozpory se vyostřují, že jsme ve stavu proměny a že nakonec nejsou všemocné. Naopak mohou být vytvořeny podmínky, které otřesou mocí kapitálu, s tím, že národy by měly důvěřovat své síle a využívat těchto potíží ve svůj prospěch a že by neměly znovu podporovat okamžitá řešení ke zmírnění barbarského systému.

 

Diskuse, která se vede i v Řecku o tzv. politické stabilitě ―bez ohledu na to, jak si ji každá buržoazní strana vykládá a prosazuje―, směřuje především k hladkému provádění protilidové politiky. Je to druhá strana mince represivních a autoritářských opatření k manipulaci s lidmi. Znamená stabilitu pro kapitál, ale nestabilitu a nejistotu pro lidi.

 

Navzdory vyostřené konfrontaci a vzrušeným debatám jsou vláda ND stejně jako SYRIZA, PASOK/KINAL a další strany zajedno o cíli „stability“ pro zisky kapitálu a soutěží o to, kdo jej dokáže nejúspěšněji zajistit. Hovoří o potřebě „zajistit sociální soudržnost“ a „vyhnout se napětí“.

 

ND slouží tomuto cíli snahou o většinovou vládu jedné strany a tvrdým postojem vůči lidem. SYRIZA tak činí prostřednictvím dobře známého a zkrachovalého vzorce takzvaných „demokratických vlád“, které, ať se dostanou k moci kdekoli, jdou stejnou cestou, která vede k vysokým cenám, chudobě a riziku války. PASOK/KINAL je podporován centry ekonomického a politického establishmentu jako „divoká karta“ pro budoucí protilidová vládní řešení.

 

Program vlády dne je bez ohledu na její název či složení však již znám.

 

‣ Jde o program, který bude pokračovat v politice, která v rámci „liberalizovaného“ trhu mění energii v extrémně drahou komoditu. Bude pokračovat v realizaci strategie tzv. zelené tranzice a „energetické liberalizace“, která je základní příčinou energetické chudoby a existovala již před vypuknutím války. Kromě toho vlády ND a SYRIZA uzavřely a degradovaly domácí výrobní jednotky, jako jsou hnědouhelné elektrárny. Zavedli obchodování s emisemi, energetickou burzu, „zelené“ daně a doložky o úpravách účtů za elektřinu. Lidé platí a budou platit drahý energetický mix založený na dováženém zemním plynu a dováženém zemním plynu a ještě dražším americkém zkapalněném zemním plynu (LNG).

 

‣ Jde o program, který bude udržovat vysoké ceny, které jsou důsledkem sankcí proti Rusku a vyplývají z tzv. navenek orientované politiky, která určuje ceny domácích produktů na základě mezinárodního trhu, a také z notoricky známé expanzivní politiky. Vše výše uvedené se přidalo k příjmům zaměstnanců drcených díky politice memorand, která je neustále obohacována o nové protipracovní zákony.

 

‣ Jde o program, který bude realizovat závazky vůči EU a Fondu obnovy. Oslavy „odchodu ze zvýšeného dohledu“, které údajně znamenají konec období memorand, jsou podvod! Nejen proto, že neúnosná zátěž, která na řecký lid během posledního desetiletí dopadla, zůstává nedotčena, ale také proto, že pověstná „normalita EU“ je doprovázena trvalými závazky a kontrolními mechanismy. Jsme vázáni předpoklady Fondu obnovy, což je nové „super-memorandum“ proti národům Evropy v „mimořádné situaci“, která vzniká válkou a nadcházející krizí, přičemž oběťmi jsou národy.

 

‣ Jde o program, který bude realizovat závazky řeckého státu vůči NATO a EU i vojenské dohody s USA, Francií atd. Jde o závazky ve prospěch zájmů řeckého hlavního města, které prostřednictvím tzv. role vlajkonoše nebezpečných vojenských plánů, usiluje o její geopolitické a ekonomické posílení. Díky těmto závazkům se řecké území proměnilo v odpalovací rampu mezi USA a NATO a stane se terčem odvetných opatření v případě, že bude imperialistický konflikt zobecněn. Udělali z Řecka šampióna ve vojenských výdajích pro potřeby NATO a předali návrh zákona lidem. V kontextu těchto závazků nejsou zaručena suverénní práva naší země proti agresi tureckého státu; naopak jsou podkopávány. NATO a EU dláždí cestu možnému konfliktu mezi Řeckem a Tureckem a kompromisu na úkor suverénních práv Řecka pod záštitou euroatlantických sil.

 

Tato společná strategická základna připravuje půdu, na které se rozvíjejí různé scénáře o „vládě více stran“, „vládě národní jednoty“ nebo dokonce „vládě širší koalice“ s účastí technokratů, bude-li to diktováno potřebou udržet stabilitu systému.

 

Falešná dilemata, která vznikají v předvolebním období, mají za cíl pouze zakrýt realitu tím, že nastraží nové pasti a vydírá lidi.

 

ND vyhrožuje lidem možností „politické zrůdnosti“ (Pozn.: Tak popsal premiér K. Mitsotakis návrh SYRIZA ohledně koaliční vlády), kterému se prý snaží zabránit. SYRIZA propaguje stejný starý příběh o takzvaných progresivních nebo demokratických vládách, které obnoví „normalitu EU“, kterou údajně narušila Mitsotakisova vláda.

 

KKE nemá nic společného s jejich politickými hrami, jak v průběhu let prokázala její bojovná opozice vůči všem protilidovým buržoazním vládám, bez ohledu na to, jak se nazývají. Kromě toho se mezi lidmi nyní nashromáždilo množství zkušeností, které ukazují, že v rámci kapitalistické cesty rozvoje nemůže existovat žádné „spravedlivé“, „progresivní“ nebo „demokratické“ řízení.

 

To je důvod, proč KKE neprojeví toleranci vládě, která řídí kapitalistické barbarství, ať už nese jakýkoli název. Žádný návrh buržoazního managementu nemůže popřít zákony kapitalistické ekonomiky a vyléčit krize „nemocného člověka“ nebo poskytnout cestu ze slepých uliček kapitalismu. Cokoli funguje jako „lék“ v jedné fázi, v jiné se ukáže jako „jed“.

 

„Spravedlivý zelený přechod“ a „Fond pro spravedlivou obnovu“ jsou mýtus. Tvrzení, že „státem vlastněná veřejná energetická společnost (DEI)“ může hrát prolidovou roli v kontextu liberalizovaného trhu s energií, je mýtus. „Promírové základny NATO a USA-NATO“ jsou mýtus. „Demokratický institucionální rámec“ pro represi a odposlechy telefonů je mýtus.

 

Uplatňování protilidové a protipracovní politiky takzvanými demokratickými a pokrokovými vládami, stejně jako představa „menšího zla“, se ukázaly být nejlepší živnou půdou pro krajně pravicové a reakční síly, jak ukázal např. nedávné výsledky voleb v Itálii a jinde.

 

4. V ještě těžších časech, které nás čekají a „kruté zimě“ kvůli vysokým cenám, bídě a válce, je organizace protiútoku dělníků a lidu a vyrovnání se s KKE naším štítem.

 

Lidé musí využít bohaté zkušenosti, které získali, a obrátit se zády ke „scénářům“ a „vyjednáváním“ o buržoazních vládách, které jsou tvořeny známými opotřebovanými materiály, které nás přivedly až sem.

 

Ukazuje se, že velké problémy naší doby nelze řešit pomocí stejných starých vzorců, s očima upřenýma do minulosti, se stejnými neúspěšnými volbami – ve jménu „menšího zla“ – které vedou k novým ústupkům a zklamáním.

 

Pro lidi neexistují žádní „zachránci“. Kdykoli lidé upínali své naděje na „řešení“ shora, na střídání stran ve vládě, které vede do slepé uličky, a na scénáře nakreslené vládnoucí třídou, byli poraženými. Kdykoli však lidé dosáhli úspěchu, bylo to proto, že věřili ve vlastní sílu, organizaci a boj, přičemž KKE byla vždy v popředí; protože si pro svou potřebu napsali svůj vlastní příběh.

 

Lidé mohou napsat svůj vlastní příběh a stát se protagonisty vývoje v boji a posilování dělnického hnutí, hnutí samostatně výdělečně činných, vědců, zemědělců, mládeže a žen z lidových vrstev. Lidé potřebují:

 

‣ Zabraňte plánům, které je vyzývají, aby znovu zaplatili za záchranu systému.

 

‣ Odmítněte žít ze státních dávek, které jsou údajně poskytovány na řešení vysokých cen, např. elektřiny a zmizí, jakmile budou vyplaceny. Jde o peníze, které pocházejí od pracovníků prostřednictvím daní a udržují příčiny prudce rostoucích cen, v konečném důsledku dotují zisky podnikatelských skupin v energetice a dalších odvětvích.

 

‣ Požadujte podstatná a účinná pomocná opatření na základě návrhů předložených KKE a požadavků formulovaných třídně orientovaným dělnickým hnutím, stovkami odborů, pracovních center a federací.

 

Boje vedené v nedávném období na řadě pracovišť a odvětví, jako je COSCO, „e-food“, LARCO, ve stavebnictví, v loděnicích a v Kavala Fertilizers, ukázaly, čeho mohou pracovníci dosáhnout, když se obrátí zády k představám, které je vyzývají čekat na vládní řešení; pokud věří ve svou sílu a spoléhají na vlastní boj.

 

Zamysleme se nad tím, co by se stalo, kdyby byly tyto příklady znásobeny; kdyby se znásobila ohniska odporu a boje; kdyby se zvýšila účast dělníků v odborech a jiných masových organizacích; kdyby se posílilo sociální spojenectví mezi dělníky, osobami samostatně výdělečně činnými a zemědělci; kdyby se zformovalo velké, robustní, lidové hnutí, které by otevřelo cestu ven ve prospěch lidí.

 

O to KKE bojuje každý den. Proto všude potřebujeme velmi SILNÉ KKE; na pracovištích, ve městech, vesnicích, parlamentu, obcích a regionech po celém Řecku.

 

KKE je jedinou stranou, která nemá žádný vztah s kapitálem, obchodními skupinami a imperialistickými odbory. Je to jediná strana, která bojuje za to, aby naši lidé drželi hlavy vysoko a neochvějně podporovali boje dělníků a lidí.

 

Proto neustupuje tváří v tvář potížím, omezením a represím; nikdy neztrácí orientaci na organizaci boje dělníků a lidí.

 

5. Oslovujeme

 

‣ Všichni ti, se kterými jsme společně zápasili na pracovištích, a všichni ti, se kterými spolu každý den bojujeme za přeskupení dělnického hnutí a jiných masových hnutí; proti protilidovým zákonům vlády, zastrašování ze strany zaměstnavatelů a podkopávání postojů odborů vedených zaměstnavateli.

‣ Všichni, kdo zpochybňují a staví se proti NATO a EU, vojenským plánům a sankcím, za které nakonec platí lid. Spojení sil s KKE je nejdůslednějším postojem proti těm volbám, před kterými KKE soustavně varuje lid a organizuje jeho odpor.

 

‣ Dělnicko-lidové síly, které nedůvěřují buržoazním stranám a jsou svědky rozkladu vytékajícího z každého póru kapitalistického systému. Ti, kteří na otázku, který ze současných nebo budoucích vládců může poskytnout řešení problémů lidí v průzkumech veřejného mínění, odpovídají „nikdo“.

 

‣ Mladí lidé, kteří prožívají nejlepší roky svého života v neustálé „krizi“, dříve poznamenané memorandy, pak pandemií a nyní vysokými cenami, válkou a nejistotou z budoucnosti.

 

Souhrn toho, co denně zažíváme během všech těch minulých let, zdůrazňuje nepopiratelný fakt, že v mezích kapitalistického systému a této politiky nelze vyřešit akutní a stále se zhoršující lidové problémy.

 

KKE může vést lidový protiútok, protože má program, který vyjadřuje zájmy pracujícího lidu. Každý den to dokazují její síly, které se snaží bránit protilidovým volbám a zmírňovat problémy pracujících. Je to dnes skutečná opozice, která otevírá cestu k východisku ve prospěch lidí.

 

To zahrnuje využívání všech potíží a trhlin v buržoazním politickém systému, aby lidé mohli bojovat za příznivějších podmínek. Lidový boj, který se zaměřuje na skutečného protivníka, tedy diktaturu kapitálu, může tyto trhliny ještě více prohloubit a připravit cestu k radikálnímu svržení.

 

Nechodíme po této cestě sami.

 

Dnes jsou po celém světě ohniska odporu a boje, která nás naplňují nadějí a odhalují potenciál pro probuzení dělníků a lidí.

 

Můžeme

 

‣ Otevřít cestu ke svržení kapitalismu, k radikálním změnám ve společnosti a ekonomice, aby se naši lidé stali pány své země a své práce na základě silné KKE a masového protiútoku dělníků a všeho lidu.

 

‣ Využít všech moderních možností výroby, technologie a vědy k uspokojení potřeb dělníků a všeho lidu, s podmínkou, že energie, potraviny a základní zboží nejsou vyráběny jako zboží pod kontrolou velkých podnikatelských skupin, ale stávají se společenským vlastnictvím; že je vyvinuto vědecké centrální plánování; že dělníci a lid drží otěže moci.

 

Socialistické uspořádání společnosti je současné a skutečně nové v 21. století, které může chránit zájmy pracujících a lidí.

 

Proto spojení sil s KKE znamená přispět k boji o tuto perspektivu.

 

Lidé již nemají sílu projevovat toleranci k současnému barbarskému systému a jeho různým exponentům.

 

Pevně ​​tomu věříme a prohlašujeme

 

MŮŽEME napsat svůj vlastní příběh a skoncovat s dnešním barbarstvím! NADĚJE povstala!

 

S KKE za to, co je skvělé, krásné a naprosto úžasné!

 

Socialismus je odpovědí v 21. století.

 

(ze zdroje IDCOMMUNISM přeložil MP)