Skip to content

Památce Niny Alexandrovny Andrejevové

Sovětské a mezinárodní komunistické a dělnické hnutí utrpělo těžkou a nenahraditelnou ztrátu. Po dlouhé a těžké nemoci zemřela 24. července v Leningradě Nina Alexandrovna Andrejevová, generální tajemnice Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků.

Zastavilo se srdce přesvědčeného patriota sovětské vlasti, prozíravého politika, přesvědčeného bolševika, bojovníka proti oportunismu a revizionismu v komunistickém hnutí ve všech jeho projevech, významného činitele mezinárodního komunistického hnutí, statečné ženy – naší drahé přítelkyně a soudružky.

Nina Alexandrovna se narodila 2. října 1938 v dělnické rodině v Leningradě. Stejně, jako mnoho jejích vrstevníků ztratila v roce 1941 otce, který padl na frontě. Střední školu ukončila se zlatou medailí, s výborným hodnocením pak absolvovala Leningradský technologický institut a stala se kandidátkou technických věd. V roce 1966 vstoupila do Komunistické strany Sovětského svazu.

 

Jako přesvědčená členka strany ke všem problémům vždy zaujímala jasnou a principiální pozici. Dvakrát se jí za to pokoušeli připravit o stranickou legitimaci, konkrétně pak ti funkcionáři, kteří během „perestrojky“ svou vlastní legitimaci zahodili.

Právě v období vrcholící gorbačovské „perestrojky“, kdy zrádci naší vlasti rozvinuli útok na samotné základy socialismu, prokázala Nina Alexandrovna svůj pevný bolševický charakter, když  13. března 1988 zveřejnil deník Sovětské Rusko její známý dopis nadepsaný slovy „Nemohu opustit své zásady“. Jím se Nina Alexandrovna stala známou po celém Sovětském svazu i za jeho hranicemi. Z jasných, principiálních pozic odhalila v článku zrádnou Gorbačovovu politiku. Jeho zveřejnění vyvolalo tak široký společenský ohlas, že politbyro ÚV KSSS na žádost Gorbačova na mimořádných zasedáních po dva dny posuzovalo argumenty proti perestrojce obsažené v dopisu.

Pro Ninu a jejího manžela se dopis stal důvodem divokého pronásledování ze strany ideologických nepřátel. Rozdělil současně společnost na dva tábory – na příznivce zachování socialismu a na ty, kteří se rozhodli zničit vše, co bylo spojeno se sovětskou érou.  Byl převzat a zveřejněn ve více než 800  titulech regionálního a místního tisku a vyvolal širokou společenskou diskuzi.

A tak se 13. březen stal Dnem znovuzrození bolševizmu.

Životním krédem N. A. Andrejevové se stala slova J. V. Stalina: „Ani krok zpět! To je naše hlavní výzva! Musíme za každou cenu, až do poslední kapky krve, bránit každou pozici… Naše vlast teď prožívá těžké období. Musíme přestat ustupovat – a potom zatlačit zpět a porazit nepřítele, bez ohledu na to, co nás to bude stát.“

Ve dnech 18.-20. května 1989 proběhla v Moskvě ustavující konference, na níž byla pod vedením N.A. založeno všesvazové hnutí „ Jednota –  za leninismus a komunistické ideály“ v čele s N.A. Andrejevovou. Sama N.A. principy činnosti této organizace pouze nevyhlašovala, ona za ně osobně a ze všech sil bojovala – snažila se o konsolidaci té části společnosti, která zůstala věrná socialismu, vycházejíc při tom principiálně z marxisticko-leninských pozic.

Na 3. Všesvazové konferenci „Jednoty“ byla generálnímu tajemníkovi ÚV KSSS M. Gorbačovovi vyjádřena politické nedůvěra a byl vznesen požadavek na jeho vyloučení z KSSS, a to s celou jeho kamarilou.

8. listopadu 1991 se v Leningradu konal ustavující sjezd Všesvazové komunistické strany bolševiků (VKSB). Hlavním cílem sjezdu a vytvoření VKSB bylo znovuzrození bolševismu, revolučního marxistického hnutí vytvořeného a zorganizovaného V. I. Leninem a J. V. Stalinem, oživení strany, která ve svaté válce proti fašismu položila na oltář Vítězství více než tři z pěti milionů komunistů – jejích nejlepších synů a dcer.

Byly to miliony a miliony pracujících, kteří během „stalinských“ desetiletí historie SSSR nezištně budovali, posilovali a bránili socialismus. A strana VKS(b) během těchto desetiletí byla skutečně jejich stranou – stranou pracujícího lidu. Jen taková strana má schopnost přivést zemi k vítězství komunismu. Současná VKSB založená a N. A. Andrejevovou usiluje dosáhnout ve své činnosti  takových výsledků a úspěchů, které dala zemi leninsko-stalinská VKS(b).

Od počátku snahy o oživení bolševismu uplynulo již více než 30 let. Od 8. 11. 1991, kdy stanula v čele VKSB, si N. A. získala svou věrností ideálům marxismu-leninismu, oddaností společnému dílu Lenina a Stalina v boji s buržoasií, oportunismem, sionismem a fašismem úctu pracujících Ruska a dalších republik bývalého SSSR, ale také celého mezinárodního komunistického a dělnického hnutí.  Je autorkou obsáhlých knižních publikací „Nedotknutelné principy“, „Za bolševismu v komunistickém hnutí“, či „Budoucnost je v socialismu“, o které je trvalý zájem nejen v Rusku, ale v celém světovém komunistickém a dělnickém hnutí.

Pod vedením Niny Alexandrovny Andrejevové dosáhla VKSB svou aktivní prácí mezi masami obratu veřejného povědomí k velké osobnosti J. V. Stalina, očistila sovětskou historii od lží, falzifikátů, prázdných a odporných pomluv. Dnes VKSB roste a získává sílu, získává nové přátele, soudruhy a spojence – a přibližuje tak novou socialistickou revoluci.

Každý, kdo měl to štěstí, že se osobně setkal a hovořil s Ninou Alexandrovnou Andrejevovou, zaznamenal její přirozený klid, laskavost vůči všem, jasnost a jistotu v úsudcích a hloubku porozumění situaci. Všem nám bude chybět její  úžasná osobnost koncentrující v sobě obrovské znalosti, jemnou intuici i brilantní dar řečníka a politika. Jsme hrdi na to, že nám osud dal příležitost bojovat za socialismus pod vedením Niny Alexandrovny Andrejevové.

Rudý prapor Lenina a Stalina pozvednutý Ninou Alexandrovna Andrejevovou poneseme dál kupředu! V práci, které Nina Alexandrovna věnovala řadu desetiletí svého života – v boji za znovuzrození naší sovětské vlasti – SSSR, budeme pokračovat a zvítězíme.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem přátelům Niny Alexandrovny Andrejevové v souvislosti s jejím úmrtím.

Vzpomínka na Ninu Alexandrovnu zůstane navždy v našich srdcích!

       Ústřední výbor VKSB

                                                                                                          24. 7. 2020

Překlad MB