Skip to content

KONFERENCE UR KNE KE 100. VÝROČÍ LENINOVY SMRTI

Strategie EU pro umělou inteligenci a akt o umělé inteligenci:

Výňatky z tematického dokumentu Kostase Siettose

Umělá inteligence se objevuje v rámcových programech EU pro výzkum a vývoj od roku 2004 se zvláštním zaměřením na robotiku. Strategie umělé inteligence byla zveřejněna v roce 2018 1, 2 v souvislosti se zesílenými meziimperialistickými antagonismy ve kterém je zdůrazněno, že “… Je nezbytné, aby EU i nadále usilovala o vytvoření prostředí, které bude stimulovat investice a využívat veřejné financování k mobilizaci soukromých investic.s cílem postupně zvyšovat investice na celkových 20 miliard eur ročně během tohoto desetiletí.” Existují tři hlavní výzvy:

A. Připravit společnost jako celek na nadcházející sociální a ekonomické změny, které přijdou v důsledku nadcházející automatizace, která promění trh práce.

B. Vybavit pracovníky novou agendou dovedností pro Evropu (potvrzující a urychlující neformální a informální učení) vzhledem k “mizejícím pracovním místům”.

C. Vyškolit více specialistů na umělou inteligenci.

Dne 19. února. z roku 2020 byla zveřejněna “Bílá kniha o umělé inteligenci (2021–2017)”.»3 se strategickým cílem (opatření 5) “plné zapojení soukromého sektoru do stanovování programu výzkumu a inovací”. Hovoří se o potřebě koncipovat budoucí regulační rámec (AI-ACT), pokud jde o druh právních požadavků, které mají být uloženy hospodářským subjektům v oblasti bezpečnosti výrobků a odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout v důsledku použití umělé inteligence.

Aplikace umělé inteligence pro rozhraní mozek-stroj byly vyvinuty za posledních 40 let

Dne 4. dubna 2021 je zveřejněn nový projekt umělé inteligence4, 5 , která zřizuje skupinu pro vnitřní věci, která má “přijmout opatření přijatá Komisí s cílem zvýšit podporu členským státům v boji proti radikalizaci online i offline”. Toto opatření i v oblasti umělé inteligence je pokračováním politik EU6, 7 “zřídit integrované informační systémy pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace a boj proti radikalizaci”.***

Následovalo období jednání mezi Radou, Parlamentem, Komisí a státy EU o tom, jak prosazovat právní předpisy o využívání umělé inteligence. Regulační rámec byl nakonec předložen ve své konečné podobě dne 13. března 20248. EU a její vlády se nás tak snaží přesvědčit, že záruky AI-ACT jsou dostatečné pro nezneužívání umělé inteligence, ochranu osobních údajů a že umělá inteligence bude využívána pro dobro lidí ve zdravotnictví, vzdělávání a službách. Podívejme se však na některé z toho, co je zmíněno v regulačním rámci:

Pokud jde o zákazy zaznamenávání a zpracování osobních údajů, je uvedeno, že tyto platí (odst. 19) “pouze ve veřejně přístupném prostoru, kterým se rozumí jakýkoli fyzický prostor přístupný veřejnosti (…) Za místa, která nejsou přístupná veřejnosti, a proto se na ně nevztahuje výše uvedený zákaz, považují prostory firem a továren, jakož i kanceláře a pracoviště, věznice a hraniční kontroly (…) Všechny výjimky jsou zachovány, a to pro donucovací orgány a možnost zahájit skutečné testování vysoce rizikových systémů umělé inteligence bez předchozího povolení.”

V odst. 30 a článek 5 (odstavec 1g) stanoví: “Systémy umělé inteligence zajišťující sociální kategorizaci fyzických osob veřejnými nebo soukromými subjekty na základě více datových bodů souvisejících s jejich společenským chováním (… rasa, politické názory, členství v odborech, náboženské nebo filozofické

přesvědčení, sexuální život nebo sexuální orientace…)” jsou obecně zakázány, ale povoleny “…pro zákonné postupy hodnocení fyzických osob prováděné za konkrétním účelem v souladu s vnitrostátním právem a právem Unie” a “…v oblasti vymáhání práva”.

***

Využití umělé inteligence pro vojenské účely a účely vymáhání práva nespadá do oblasti působnosti zákona AI-ACT. V čl. 2 odst. V pozměňovacím návrhu č. 3 se uvádí: “Regulační rámec se nevztahuje na systémy UI uváděné na trh, uváděné do provozu nebo používané s úpravami či bez nich pro vojenské, obranné nebo národní bezpečnostní účely.” Mezi tyto výjimky patří aplikace umělé inteligence pro rozhraní člověk-stroj, tzv. rozhraní mozek-počítač. Takové systémy byly vyvinuty již v posledních 40 letech. První takové systémy byly neinvazivní, to znamená pouhým zaznamenáváním elektrických a magnetických signálů na kůži hlavy. V roce 2002 byla na základě tohoto výzkumu schválena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) hluboká mozková stimulace (DBS) pro léčbu Parkinsonovy choroby. DBS zahrnuje implantaci elektrod do oblastí mozkové kůry, které se podílejí na pohybu.

Projekt Neuralink Elona Maska je evolucí výše

uvedených dvou technik.

Pro systémy rozhraní člověk-stroj v odst. 29 zákona AI- ACT uvádí: “Manipulativní techniky (…) které lze usnadnit například používáním systémů umělé inteligence k propojení lidí a strojů, by měly být zakázány (…). Podněty mohou změnit vnímání, autonomii, rozhodování nebo svobodnou volbu člověka nevědomým způsobem, nebo, pokud to vědí, nebýt schopni odolat.” Pouze tento “zákaz” neplatí pro vojenské účely nebo pro účely vymáhání práva nebo z důvodů národní bezpečnosti. Pokud jde o cíle buržoazie

v kontextu zesílených meziimperialistických antagonismů, nedávný text “Posílení vojenských kapacit EU po roce 2024 je výmluvný»9 Evropská obranná agentura spadající do působnosti Rady EU; kde je uvedeno: “… Z dlouhodobého hlediska tato (intervence) propojení člověka se strojem umožní lepší situační povědomí a optimalizaci rozhodovacích procesů.” Koneckonců, takové systémy jsou v USA nasazovány již léta s cílem do roku 2040 “kontrolovat například strach nebo bolest vojáků na bojišti»10.

Z výše uvedených čísel je zřejmé, že kromě sloganů EU o “ochraně údajů a občanských právech” slouží strategie pro umělou inteligenci a AI-ACT zájmům buržoazie.

Odrážejí imperialistické agendy buržoazie, států EU, v kontextu vyostřených meziimperialistických antagonismů. Koneckonců, jak je uvedeno ve zprávě “Artificial Intelligence Index Report 2023” Stanfordské univerzity, “očekává se, že umělá inteligence se v blízké budoucnosti stane kritickou součástí ekonomické a vojenské moci»11.

***

Otázka, která vyvstává na základě výše uvedeného, je následující: Je však buržoazie s umělou inteligencí všemocná?

Odpovědí na to je, že to není poprvé, co buržoazie použila novou technologii jako destruktivní sílu k “umlčení” proletariátu. V každé třídní společnosti používá utlačovatelská třída proti proletariátu všech prostředků, které má k dispozici.

Nové technologie však nemohou v žádném případě oslabit historicky objektivní nutnost socialistické revoluce, naopak ji přiblíží do popředí a zmobilizují nové vrstvy maloburžoazie, rolníků a poloproletářských mas. To je elementární pravda. Vyvolají-li tyto cíle v

maloburžoazních vrstvách a oportunistech hrůzu a strach, neděsíme se. Těm, kteří se bojí, říkáme, že čím dříve se zaměří na skutečného nepřítele, tím dříve se zbaví těch, kteří jim znepříjemňují život. Umělá inteligence sama o sobě není problémem a nebezpečím vyhynutí lidstva: skutečnou hrozbou je kapitalismus.

Říkáme jim, že socialismus vedoucí ke společenskému vlastnictví výrobních prostředků je jediným řešením barbarství, které zažívá.

Za tímto účelem má strana povinnost odhalovat plány buržoazie, připravovat a organizovat dělnickou třídu ke splnění jejího historického úkolu, posilovat její ideologicko-teoretický arzenál, bojovat proti oportunismu, který podporuje fatalismus, strach a kompromis. Teprve poté, co byly odhaleny skutečné cíle buržoazie, se může proletariát vyzbrojit a obrnit, aby zrušil plány buržoazie, jak to učinil mnohokrát.

Proto stojíme s naprostou úctou před vámi, KNE, před nadcházejícími generacemi dělnické třídy, které uskutečníte zralou nutnost přechodu od kapitalismu k socialismu.

Protože, jak psal básník Giannis Ritsos o vás, dětech KNE,

“Složil jsi velkou přísahu

Svoboda, Láska, Krása, Spravedlnost,

Učiň dny silnými a klidnými z traktorů, soch, vlajek, básní,

aby byl svět šťastný.

Dobrý den, a nazdar, soudruzi z KNE.”

Odkazy:

 1. Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence. Evropská komise. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0795

 1. Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. https://digital- strategy.ec.europa.eu/el/policies/european-approach- artificial-intelligence

 2. Bílá kniha Umělá inteligence – Evropský přístup k excelenci a důvěře – Úřad pro publikace EU(europa.eu). https://op.europa.eu/el/publication-detail/-

/publication/ac957f13-53c6-11ea-aece-01aa75ed71a1

 1. Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence. Evropská komise. https://digital- strategy.ec.europa.eu/en/policies/plan-ai

 2. Přezkum koordinovaného plánu v oblasti umělé inteligence z roku 2021. Evropská komise. https://digital

-strategy.ec.europa.eu/el/library/coordinated-plan- artificial-intelligence-2021-review

 1. 19. zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii (24. 7. 2019). Evropská komise. https://ec.europa.eu/transparency/documents- register/api/files/COM(2019)353_0/de00000000074370?v ykreslení=false.

 2. 13. zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii (24. 1. 2018). Evropská komise. https://secure.ipex.eu/IPEXL- WEB/download/file/082dbcc56163444e016164ed55ee02 01

 3. Zákon o umělé inteligenci. Přijaté texty. 13. března 2024. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9- 2024-0138_EN.pdf

 4. Posílení vojenských schopností EU po roce 2040. 23.10.2023. https://eda.europa.eu/news-and- events/news/2023/10/23/beyond-2040—eda-analysis-

warns-on-future-warfare-trends-and-technology- imperatives-for-european-defence

 1. Rozhraní mezi mozkem a počítačem Americké vojenské aplikace a důsledky, počáteční hodnocení. 2020.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2996.ht ml

 1. Maslej, N. et al. Výroční zpráva AI Index 2023. Řídící výbor AI Indexu, Institut pro umělou inteligenci zaměřenou na člověka, Stanfordova univerzita, Stanford, Kalifornie, duben 2023.

(Převzato z Radikálu z víkendu 11.-12. května)

Překlad redakce Kominternetu