Skip to content

Informace o situaci v Redakční radě listu “Dialog * otázky * odpovědi”

Jsme přesvědčeni, že je třeba informovat čtenáře, odběratele, přátele Dialogu, ale také všechny ty, kterým problémy v komunistickém hnutí nejsou lhostejné, o situaci, která postupně vznikala a nakonec eskalovala rozkolem v redakční radě listu. 

Snahou vyřešit rozkol v redakci bylo dlouhodobé volání většinové části redakce po setkání a společném řešení situace. Menšina redakce, která se rozhodujícím způsobem podílela na vyvolání krize v redakci, opakovaně a otevřeně odmítala účastnit se jakéhokoliv společného jednání. I přes tento postoj byla z iniciativy ostatních členů, jež nebyli ochotni akceptovat pokusy o likvidaci Redakční rady Dialogu a demagogické argumenty vedené menší částí redakce, svolána mimořádná schůze redakce na sobotu 7. 3. 2020.  

Iniciačním momentem krize byl nesouhlas menšiny redakce s publikací rozhovoru s Miladou Sigmundovou (http://dialog.kominternet.cz/rozhovor-s-miladou-sigmundovou-z-leve-perspektivy-nejen-k-30-vyroci-kontrarevoluce-v-cssr/), kdy těsná menšina členů odmítla jeho zveřejnění. Při apelaci na dohodnutý postup, držení se zásad komunistické organizace – užívání principů demokratického centralismu, začala část redakce argumentovat tím, že o zásadních otázkách může rozhodovat pouze šéfredaktor. Tento svůj argument dále opírala o „rozhodující slovo vlastníka novin“ – což byla doposud nevídaná argumentace – v posledních několika letech k něčemu takovému nedošlo. Přes nesouhlas většiny redakce bylo vydáno č. 349 bez zařazení zmíněného rozhovoru. 

Jakékoliv snahy svolat redakční radu a najít řešení byly a priori odmítány pod různými záminkami.

Písemně jsme byli informováni, že šéfredaktor redakční radu rozpustil a žádá Republikovou redakční radu Dialogu (RRRD), aby ustanovila radu novou. Republiková rada se však nesešla řadu let a mnoho jejich členů ani nevědělo a neví, že tento orgán ještě existuje. O existenci rady neměla alespoň polovina současné redakce ani tušení. Členové Redakční rady byli přijímáni na základě hlasování ostatních členů. Takto přijatí členové pracovali v Redakční radě několik měsíců či let bez jakékoliv odvolávky na Republikovou radu. Byli ponecháni v přesvědčení, že jsou plnohodnotnými členy redakce. Pokud Republiková rada existovala, tak ti, kteří to věděli se šéfredaktorem v čele, jednali dlouhodobě nesprávně a svévolně. 

E-mailovou korespondencí také probleskla zpráva, že šéfredaktor složí funkci a odevzdá ji do rukou majitele listu. 

Dále jsme všem členům redakce zasílali texty ke zveřejnění, se kterými bylo nakládáno, jakoby redakční rada dále fungovala. Tyto texty byly posuzovány na základě stejného principu jako dosud. V jednom z mailů byla uvedena informace, že je připravováno (kým? Na základě jakého rozhodnutí?) číslo ke sjezdu KSČM. 

Nikdy nebyl zveřejněn oficiální dokument, který by objasňoval a jednoznačně definoval, co menšinová část redakce a šéfredaktor učinili nebo učiní. Zápis z posledního jednání redakce, který nám byl zaslán, byl později označen pouze za poznámky šéfredaktora. Zápis z tohoto setkání nikdy nevznikl nebo nám nebyl zaslán. 

Stejně tak v minulosti delegovaní členové rady nikdy nepředložili ostatním členům seznam nebo alespoň počet odběratelů listu, nikdy jsme nebyli informováni o jeho finanční situaci. 

Eskalaci roztržky předcházely dlouhodobé ideologické a prakticko-politické spory, kontroverze na témata migrace, role ruského a čínského kapitálu, významu dění v KSČM, opakované napadání a osočování některých členů redakce.  

Postup části redakce poškozuje nejenom list, ale také čtenáře, potažmo již tak sociálně demokratickou a otevřeně buržoazní politikou KSČM zdecimované hnutí. 

Svým odmítnutím účastnit se schůzky svolané na 7. 3. 2020, která byla avizovaná se značným předstihem po diskusi termínu, který by vyhovoval většině, neomluvení členové rady jasně prokázali, že společnou řeč najít nechtějí a naše názory totálně ignorují. 

 

Tak došlo de facto k rozštěpení Redakční rady Dialogu. 

 

S ohledem na tuto skutečnost a vzhledem k tomu, 

  • že neuznáváme autoritu Republikové redakční rady Dialogu a chápeme ji jako účelově sestavený orgán, 
  • že naprosto odmítáme buržoazní přístupy menšiny redakce, která se odvolává na „vlastníka novin“ aby tím ospravedlnila vlastní svévolné jednání a nakládání s listem Dialog, 
  • že s řadou nepřítomných členů nás rozdělují i ideologické rozdíly, kdy tito členové glorifikují Putina, chápou prezidenta Zemana a premiéra Babiše jako blízké lidu, věří v konspirační teorie, vnímají KSČM jako jediného a legitimního představitele komunistického hnutí v ČR, mají nacionalistické názory apod., zjednodušující, na hraně fašismu balancující názory na problém migrace,

je další spolupráce je vyloučená. 

Budeme však nadále pokračovat ve vydávání komunistického analytického a informačního periodika a to na internetové stránce: 

http://dialog.kominternet.cz. 

Kontaktní adresa na stávající redakční radu je dialog@kominternet.cz.

Současná redakční rada má osm členů a v budoucnu bude ještě rozšířena o další členy. 

Redakce bude fungovat jako kolektivní orgán na základě demokratického centralismu. Rozhodující slovo má tedy aritmetická většina. Šéfredaktor prozatím nebyl zvolen.

Bylo určeno datum dalšího setkání redakční rady. 

Ujišťujeme čtenáře, že naším cílem v žádném případě nebylo RRD rozštěpit, deaktivovat, zlikvidovat. Do poslední chvíle jsme volali po setkání, dialogu, dohodě. 

 

V Praze dne 7. 3. 2020