Skip to content

EVROPSKÁ UNIE – CEPOL: Seminář proti „levicovému extremismu“

Souvislosti (poznámka redakce Kominternet-Dialogu)

 

Dne 21. 1. 2023 přinesl deník Komunistické strany Řecka Rizospastis krátký článek o přípravě eurounijních institucí na pokračování represí proti lidem. Konkrétně se jedná o iniciativu organizace zvané CEPOL (The European Union Agency for Law Enforcement Training, jde v podstatě o eurounijní policejní akademii).

V prvé řadě je třeba upozornit na skutečnost, že se nejedná o nahodilou aktivitu. Rozsáhlé útoky na základní životní práva, tj. práva sociální a ekonomická, prostoupily celou Evropu a další země světa (až na výjimky jdoucí svojí vlastní cestou, kterých je však málo), začaly již na počátku 90. let 20. století a dosud pokračují. Tento trend nezměnily žádné z buržoazních stran v žádné ze zemí, ať vládl kdokoliv (od konzervativců přes liberály, od sociálních demokratů k oportunistickým socialistickým a komunistickým stranám). Zároveň však od téže doby rostly také útoky na občanská a politická práva ovládané většiny lidí.

Nejprve proti komunistickým a dělnickým stranám – jejich zakazováním, útoky na jejich symboliku, na památníky lidových vítězství a rozhodující role SSSR ve 2. světové válce. Množily se soudní procesy a žaloby proti představitelům protisystémových stran. Takový hon na čarodějnice probíhá v 1/3 zemí EU a stále sílí. Kromě toho začaly být do trestních zákoníků různých zemí zaváděny paragrafy, které umožňují vládnoucímu režimu soudně rozhodovat o „jediném správném“ výkladu historie – nikoliv na základě vědecké diskuze. Nejprve pod záminkou boje proti popírání holocaustu (1990 Francie, 1992 Rakousko, 1994 Německo, 1995 Belgie, 1997 Lucembursko atd.), k čemuž se, jak upozorňovali prozíraví kritici, přidalo zakrátko srovnávání režimů fašistických a komunistických. To mělo dopad na legislativu mnoha zemí. V ČR byla konkrétně r. 2000, krátce po vstupu do NATO, přijata právní úprava, která do trestního zákona z r. 1961 přidala článek 261a, jenž ztotožňuje nacistické a komunistické zločiny. Nový trestní zákoník, platný od 1. 1. 2010, obsahuje článek č. 405, jenž stanovuje: „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“ Na základě zmíněného článku byli a jsou soudně popotahování konkrétní lidé. Posledním hanebným krokem EU je přijetí Deklarace o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, která za viníka druhé světové války považuje společně SSSR a nacistické Německo.

Netřeba obsáhle dokazovat, že fašismus a jeho forma nacismus je kapitalismem ve stádiu imperialismu v té nejreakčnější podobě. Zároveň byl produktem západních imperialistických zemí, ve kterých vznikl a ze kterých útočil, likvidoval, vraždil a ničil. Jeho principy pocházely mimo jiné ze zemí, které jsou hlavními pilíři EU. Náhoda? Ne! Přepisování dějin, odvádění pozornosti a příprava k novému útoku proti většině lidí.

Jak imperialistický systém a jeho jeden z bloků v podobě EU procházel další a další krizí, ubíral na formální demokracii, přidával na autoritářství. V takové situaci bylo z jeho hlediska třeba připravovat se na případné masové represe proti nespokojeným lidem, proti lidovému hnutí a stranám. Tento proces se urychlil s návratem nevyřešených základů hospodářské krize let 2008 – 2014, umocněné pandemií COVID-19 a s příchodem třetí světové války v posledních letech. Nyní již EU a jí ovládaným zemím nestačí připravovat represi „jen“ proti pravdivým pohledům na minulost, protikapitalistickým silám, ale v rámci rostoucí nespokojenosti chce cílit na široké masy lidí. Proto se podílí na špehování lidí, pracuje na legislativě pro rozsáhlou cenzuru, vyzbrojuje a cvičí ozbrojené síly pro případný zásah proti lidovým iniciativám, podporuje fašizoidní režimy Pobaltí a zejména Ukrajiny atd., atp. Koloniální správci v podobě vlády ČR jdou téže cestou, jak už jsme zmínili (viz článek Omezování lidských práv v EU). Máme za sebou shazování webů, vyšetřování a souzení lidí.

Násilí a militarizace, jako dominující atributy dneška, narůstají téměř na celém světě, EU nevyjímaje. Vládnoucí imperialismus na sebe opět obléká roucho nacionalismu, šovinismu, autoritářství a fašismu. Tedy charakteristik, kterým sám nepřesně a matoucím způsobem říká extrémistické, avšak u sebe je pochopitelně diagnostikovat nemůže. Jeho orgány si uvědomují, že jediné skutečné nebezpečí tohoto násilného a válkychtivého směru může vzejít pouze od antikapitalistických hnutí a stran. Proto chtějí „trénovat“ své schopnosti právě proti nim. Více se dočtete v překladu řeckého článku:

 

Pořádaný seminář hodlá odhalovat skutečná nebezpečí „levicově extrémistických“ metod.  Jejich používání různými stranami a silami údajně legitimizuje politické směrnice Evropské unie o „boji proti radikalismu“.

Evropská policejní akademie, která tento seminář pořádá, je organizací Evropské unie určenou pro školení policistů a dalších úředníků ve věcech vymáhání práva – evropského a mezinárodního.

Podle informací CEPOL zorganizovala nebo se chystá zorganizovat seminář na téma „Mezinárodní anarchismus a levicový extremismus“. Jak popisují účel semináře? „Cílem je vyvinout pokročilé schopnosti pro účinnou prevenci potenciálních extremistických útoků pomocí identifikace úrovně ohrožení, které představují levicové a anarchistické extremistické organizace a hnutí v Evropě.“

Tato výzva tedy byla zaslána všem státním zástupcům státních zastupitelství nejvyšších soudů. Vypovídá o tom, jaké jsou cíle CEPOL a celé EU.

Pozvánka mezi jinými uvádí: „Cílovou skupinou (tj. účastníky semináře a adresáty šíření materiálů CEPOL) budou příslušníci orgánů činných v trestním řízení a zástupci justičních orgánů podílejících se na prevenci a potírání násilného extremismu.“

Co přesně si představitelé Evropské unie myslí o „analýze“ státních zástupců a jaké pokyny jim dají?

Jaké jsou jejich konkrétní cíle a co přesně se ukrývá pod názvy „levicové křídlo“ a „levý extremismus“?

Je dobře známo, že pomocí výrazu „teroristé“ je možné se skutečnými teroristy stíhat i přední představitele a bojovníky lidového hnutí.

Toto riziko je ještě větší v období zostřujících se imperialistických antagonismů a nespokojenosti lidí s energetickou chudobou.

Pokud konkrétní seminář něco potvrzuje, pak skutečnost, že vedle válečných příprav chystají vlády a represivní struktury EU půdu pro větší represe vůči lidu, využívající a zaštiťující reakční legislativu Evropské unie a jejích členských států.

 

Překlad redakce Kominternet-Dialog

 

Úprava textu Jiří Charvát